JETA E VËRTETË

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 375 HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Kategoria: ETIKA E MBAJTJES MËRI

1 198 shfletues/klikues HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË


 Pyetje: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË


Në ditët tona po shohim një përhapje të madhe të dukurisë së hidhërimit dhe zemërimit mes muslimanëve, aq sa shumë prej tyre nuk flasin dhe mbajnë mëri me njëri-tjetrin prej një kohe të konsiderueshme. Cilat janë njohurit kryesore që duhet të dijë muslimani rreth kësaj çështje?


 Përgjigjja: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Së pari: Përkufizimi dhe dispozita e hidhërimit me muslimanin/en2

a. Përkufizimi

b. Dispozita

c. Rastet kur lejohet të qëndrojmë pa u takuar / pa folur me muslimanin; rregulli juridik përkatës për këto raste

Së dyti: Kur është hidhërimi me muslimanin/en mëkat i madh dhe si dilet nga ai3

a. Kur konsiderohet hidhërimi me muslimanin/en mëkat i madh

b. Kur konsiderohet personi se ka dalë nga gjendja e hidhërimit me muslimanin/en

Së treti: Ndëshkimi i mëkatit të hidhërimit me muslimanin/en4

a. Muslimanët e hidhëruar mes veti kanë rënë në një mëkat të madh

b. Muslimanët e hidhëruar mes tyre privohen nga mëshira e Allahut

c. Hidhërimi me muslimanin, i stërzgjatur prej një viti apo më shumë, përbën një mëkat si vrasja apo derdhja e gjakut të këtij muslimani

Allahu e di më mirë. HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top