JETA E VËRTETË

MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 368 MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

2 264 shfletues/klikues MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA


 Pyetje: MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA


Cili është përkufizimi i mëkateve të mëdha, cila është dispozita lidhur me to dhe si shlyhen ato?


 Përgjigjja: MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Përkufizimi i mëkateve të mëdha

Mëkate të mëdha, quhen:

a. gjithë mëkatet që ligji islam i konsideron vepra penale (si: vrasja, prostitucioni, vjedhja etj.) dhe ka vendosur për to në këtë botë masa të caktuara ndëshkimore;

b. gjithë mëkatet për të cilat ka ardhur kërcënim hyjnor i veçantë, ku hyjnë:

së pari: të gjitha mëkatet që Shpallja Hyjnore ka përmendur se do të ndëshkohen ashpër në botën tjetër;

së dyti: të gjitha mëkatet që Shpallja Hyjnore ka përmendur se vepruesin e tij e kaplon mallkimi a zemërimi i Zotit.Lexoni më tepër

Së dyti: Dispozita e mëkateve të mëdha

Sa i përket aspektit akaidologjik islam2, nëse prej besimtarit që falet burojnë disa mëkate, ai mbetet në Islam përderisa:

a. nuk bën ndonjë veprim që e nxjerr nga Islami;

b. nuk shfuqizon dispozitat kategorike të Islamit, si p.sh. rasti kur personi hallallin3 kategorik e bën haram4 ose anasjellas, me kushtin që këto lejime apo ndalime kategorike:

e para: të jenë dekretuar si të tilla me konsensus (mendim unanim / të njëzëshëm) të dijetarëve muslimanë;

e dyta: dispozita e tyre të jetë qartësuar për besimtarët pa pikë dyshimi dhe pa lënë vend për asnjë lloj interpretimi ndryshe.Lexoni më tepër

Së treti: Shlyerja e mëkateve të mëdha

Mëkatet e mëdha falen përmes pendimit para grahmës së vdekjes, i cili duhet të jetë i sinqertë vetëm për hir të Allahut dhe duhet të përmbushë kushtet në vijim:

a. të pranosh mëkatin dhe të shprehësh keqardhje (pendim) për kryerjen e tij;

b. të largohesh (të heqësh dorë) menjëherë prej tij;

c. të vendosësh që të mos e kryesh kurrë më atë mëkat;

d. në rastin kur mëkati i madh është bërë në dëm të një njeriu tjetër, duhet t’ia kthesh hakun (të drejtën) tjetrit, apo t’i marrësh hallallëkun atij.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

  1. Shih: islamweb, islamweb, islamqa dhe dorar; shih: Domosdoshmëria e Hixhabit f. 91-92.
  2. Akaidologjik islam: Epitet i termit “akide”; kjo e fundit përbën një subjekt të shkencave islame që merret me çështjet e kredos (bindjes) islame.
  3. Hallalli: Me këtë term islam nënkuptohen çdo gjë që është në përputhje me ligjin islam, apo ligjshmëria e diçkaje sipas kodit islam. Më konkretisht këtu
    hyjnë lejimet hyjnore islame
    . Më konkretisht këtu hyjnë lejimet hyjnore islame.
  4. Harami: Me këtë term islam nënkuptohet çdo gjë që është në kundërshtim me ligjin islam apo paligjshmëria e diçkaje sipas kodit islam. Më konkretisht këtu hyjnë ndalimet (ndalesat e obliguara) hyjnore islame.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top