JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

BESIMI NË KADER-PARACAKTIMIN HYJNOR

PËRMENDJE-LUTJE NË TËRMETE-KATASTROFA

Numri i fetvasë: 326 PËRMENDJE-LUTJE NË TËRMETE-KATASTROFA

Kategoria: PËRMENDJET E REALITETEVE UNIVERSALE

PËRMENDJE-LUTJE NË TËRMETE-KATASTROFA

 Pyetje: PËRMENDJE-LUTJE NË TËRMETE-KATASTROFA

A mund të na tregoni disa nga përmendjet dhe lutjet islame që pëlqehen të bëhen nga muslimani/a në rast tërmeti dhe katastrofash të tjera?

 Përgjigjja: PËRMENDJE-LUTJE NË TËRMETE-KATASTROFA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Duke qenë se tërmetet (dhe dukuritë e tjera të kësaj natyre) bëjnë pjesë në shenjat hyjnore frikësuese dhe çështja e tyre është e ngjashme me çështjen e eklipsit, së këtejmi juristët muslimanë janë të mendimit se, për rastin kur bëhemi dëshmitarë të këtyre shenjave, pëlqehen kryesisht përmendjet dhe lutjet sikurse në rastin e eklipsit4,  si vijon5:

Lexoni më tepër

PËRMENDJE-LUTJE NË TËRMETE-KATASTROFA Read More »

NAMAZI I AJETEVE-SHENJAVE FRIKËSUESE

Numri i fetvasë: 325 NAMAZI I AJETEVE-SHENJAVE FRIKËSUESE

Kategoria: NAMAZI VULLNETAR

NAMAZI I AJETEVE-SHENJAVE FRIKËSUESE

 Pyetje: NAMAZI I AJETEVE-SHENJAVE FRIKËSUESE

Cila është dispozita e faljes së Namazit të Ajeteve (shenjave hyjnore frikësuese), ku bëjnë pjesë dukuritë, si: tërmetet, përmbytjet, shtrëngatat, vërshimet etj.?

 Përgjigjja: NAMAZI I AJETEVE-SHENJAVE FRIKËSUESE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me qëndrimin e përmbledhur të juristëve muslimanë rreth faljes së Namazit të Ajeteve jashtë rastit të dukurisë së eklipsit,  Hafiz Ibn Rexhebi ka thënë: “Dije se preokupimi me namaz individual në shtëpi gjatë ndodhisë së shenjave frikësuese hyjnore, është i pëlqyeshëm sipas mendimit të shumicës së dijetarëve muslimanë dhe kjo është përmendur edhe nga (imam) Shafi’i dhe kolegët e tij… Subjekt mospajtimi [mes juristëve muslimanë] është [fakti] nëse: [së pari] falet apo jo ky namaz në grup (me xhemat) dhe [së dyti] falet apo jo me dy ruku si namazi i eklipsit.”1

Lexoni më tepër

NAMAZI I AJETEVE-SHENJAVE FRIKËSUESE Read More »

REAGIMI I MUSLIMANIT GJATË KATASTROFAVE

Numri i fetvasë: 324 REAGIMI I MUSLIMANIT GJATË KATASTROFAVE

Kategoria: VULLNETI HYJNOR LIGJOR DHE AI KRIJUES

REAGIMI I MUSLIMANIT GJATË KATASTROFAVE

 Pyetje: REAGIMI I MUSLIMANIT GJATË KATASTROFAVE

Cilat janë detyrat që i dalin muslimanit në rastin e katastrofave, si: tërmetet, përmbytjet, shtrëngatat, vërshimet etj. dhe a ka përmendje, lutje dhe namaz të veçantë (si në rastin e eklipsit) për të këtilla caktime hyjnore?

 Përgjigjja: REAGIMI I MUSLIMANIT GJATË KATASTROFAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Duke qenë se tërmetet (dhe dukuritë e tjera të kësaj natyre) bëjnë pjesë në shenjat hyjnore frikësuese, çështja e tyre është e ngjashme me çështjen e eklipsit; së këtejmi juristët muslimanë shprehen se gjatë këtyre shenjave pëlqehen veprat e mira sikurse në rastin e eklipsit1,  si vijon2:

Lexoni më tepër

REAGIMI I MUSLIMANIT GJATË KATASTROFAVE Read More »

TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Numri i fetvasë: 323 TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Kategoria: VULLNETI HYJNOR LIGJOR DHE AI KRIJUES

 TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

 Pyetje: TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Cili është këndvështrimi juridik islam në lidhje me fatkeqësitë që u ndodhin njerëzve, si: tërmetet, përmbytjet, shtrëngatat, vërshimet etj., të cilat ndodh që të lënë edhe viktima?

 Përgjigjja: TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Tërmetet dhe dukuritë e tjera tokësore e qiellore përbëjnë fenomene që diktohen prej ligjeve të Zotit. Caktimi Hyjnor i ka nënshtruar këto dukuri në procesin e funksionimit të jetës në tokë. Ndërkaq, ato janë krijesa të Zotit të vëna prej Tij në funksion të: (1) dënimit të njerëzve të këqij / të prishur, (2) si mësim për njerëzit që shpëtojnë dhe (3) si provë për besimtarët (i vdekuri gjatë tërmetit, ringjallet sipas besimit / mosbesimit që ka pasur në dynja).

Lexoni më tepër

TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM Read More »

INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Numri i fetvasë: 105 INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Kategoria: KËNAQJA DHE JUSTIFIKIMI ME KADERIN

INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

 Pyetje: INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Cila është kundërpërgjigjja ndaj pretendimit se nuk është e logjikshme që njeriu të dënohet për veprat e tij të këqija, përderisa ai po bën atë që është shkruar për të që ta bëjë.

 Përgjigjja: INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pretendimi i cekur në pyetjen e parashtruar, njihet në mesin e juristëve muslimanë me termin “shfajësimi i njeriut me kaderin (caktimin hyjnor), për veprat ku njeriu ka liri veprimi”. Thënia se njeriu, çështjet ku ka liri veprimi, i kryen i imponuar, edhe pse dihet pa kurrfarë dyshimi, fakti se njeriu në çështjet në fjalë posedon vullnet të lirë, aftësi dhe mundësi që e lejojnë për të vepruar, është një thënie krejtësisht e pathemeltë; gjithsesi, një përgjigje kundër këtij pretendim injorant, është:

Lexoni më tepër

INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN Read More »

KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

Numri i fetvasë: 104 KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

Kategoria: KËNAQJA DHE JUSTIFIKIMI ME KADERIN

KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

 Pyetje: KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

A nuk përbën kaderi (caktimi hyjnor) në vetvete fatalizëm (imponim të njeriut që të veprojë kundër vullnetit të tij të lirë) dhe si rrjedhojë mospërgjegjësim apo çlirim të njeriut nga përgjegjësia, për të gjitha gjërat që njeriu bën?

 Përgjigjja: KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarët muslimanë theksojnë se paracaktimi hyjnor nuk është në kundërshtim me të vërtetën kategorike islame se:

Lexoni më tepër

KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM Read More »

KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Numri i fetvasë: 103 KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Kategoria: ARGUMENTET-DOMETHËNIA E KADERIT

KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

 Pyetje: KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Do donim një shpjegim të përmbledhur në lidhje me kuptimin e kaderit (caktimit) hyjnor dhe angazhimet apo detyrat kryesore që nxjerr besimi në caktimin hyjnor për muslimanin?

 Përgjigjja: KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita e kaderit (caktimit hyjnor) dhe kuptimi i tij:

Besimi në caktimin hyjnor, përbën një prej bazave apo domosdoshmërive të fesë islame, mohimi i të cilës e nxjerr personin nga feja islame.

Lexoni më tepër

KUPTIMI DHE ANGAZHIMET E KADERIT Read More »

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Numri i fetvasë: 14 A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Kategoria:  BESIMI NË KADER-PARACAKTIMIN HYJNOR

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

 Pyetje: A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

A është e shkruar se me cilin person (partner) do ta kalojmë jetën?

 Përgjigjja: A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu i ka shkruar, përcaktuar dhe vendosur caktimet, vlerat dhe porcionet lidhur me çdo gjë, qysh 50 000 vjet para se të krijoheshin qielli edhe toka. Muslimani krahas besimit në kada dhe kader1 është urdhëruar që kur të bëj një gjë, të kryej shkaqet përkatëse më të mira të mundshme. Po kështu duhet ditur se dijetarët kanë thënë se:

Lexoni më tepër

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR Read More »

↓
Scroll to Top