JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KËNAQJA DHE JUSTIFIKIMI ME KADERIN

INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Numri i fetvasë: 105 INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Kategoria: KËNAQJA DHE JUSTIFIKIMI ME KADERIN

INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

 Pyetje: INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Cila është kundërpërgjigjja ndaj pretendimit se nuk është e logjikshme që njeriu të dënohet për veprat e tij të këqija, përderisa ai po bën atë që është shkruar për të që ta bëjë.

 Përgjigjja: INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pretendimi i cekur në pyetjen e parashtruar, njihet në mesin e juristëve muslimanë me termin “shfajësimi i njeriut me kaderin (caktimin hyjnor), për veprat ku njeriu ka liri veprimi”. Thënia se njeriu, çështjet ku ka liri veprimi, i kryen i imponuar, edhe pse dihet pa kurrfarë dyshimi, fakti se njeriu në çështjet në fjalë posedon vullnet të lirë, aftësi dhe mundësi që e lejojnë për të vepruar, është një thënie krejtësisht e pathemeltë; gjithsesi, një përgjigje kundër këtij pretendim injorant, është:

Lexoni më tepër

INJORANCA E SHFAJËSIMIT ME KADERIN Read More »

KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

Numri i fetvasë: 104 KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

Kategoria: KËNAQJA DHE JUSTIFIKIMI ME KADERIN

KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

 Pyetje: KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

A nuk përbën kaderi (caktimi hyjnor) në vetvete fatalizëm (imponim të njeriut që të veprojë kundër vullnetit të tij të lirë) dhe si rrjedhojë mospërgjegjësim apo çlirim të njeriut nga përgjegjësia, për të gjitha gjërat që njeriu bën?

 Përgjigjja: KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarët muslimanë theksojnë se paracaktimi hyjnor nuk është në kundërshtim me të vërtetën kategorike islame se:

Lexoni më tepër

KADERI NUK PËRBËN FATALIZËM-IMPONIM Read More »

↓
Scroll to Top