JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Numri i fetvasë: 323 TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Kategoria: VULLNETI HYJNOR LIGJOR DHE AI KRIJUES

2 929 shfletues/klikues TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM


 Pyetje: TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM


Cili është këndvështrimi juridik islam në lidhje me fatkeqësitë që u ndodhin njerëzve, si: tërmetet, përmbytjet, shtrëngatat, vërshimet etj., të cilat ndodh që të lënë edhe viktima?


 Përgjigjja: TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Tërmetet dhe dukuritë e tjera tokësore e qiellore përbëjnë fenomene që diktohen prej ligjeve të Zotit. Caktimi Hyjnor i ka nënshtruar këto dukuri në procesin e funksionimit të jetës në tokë. Ndërkaq, ato janë krijesa të Zotit të vëna prej Tij në funksion të: (1) dënimit të njerëzve të këqij / të prishur, (2) si mësim për njerëzit që shpëtojnë dhe (3) si provë për besimtarët (i vdekuri gjatë tërmetit, ringjallet sipas besimit / mosbesimit që ka pasur në dynja).Lexoni më tepër

Dijetarë të mëdhenj muslimanë bashkëkohorë të jurisprudencës islame por edhe shkencave gjeologjike dhe atyre humane, theksojnë njëzëri, në frymën e dijetarëve të hershëm muslimanë, se tërmetet (dhe katastrofat e ngjashme me to) janë prej ushtarëve të Allahut të Madhëruar, zemërim / ndëshkim i Tij dhe mesazh për njerëzimin, që ata të bëhen vetëkritikë, drejt mbrujtjes së një uni human të virtytshëm dhe të devotshëm, siç ka urdhëruar Krijuesi i këtij uni, pasi një unë i tillë shërben si mburojë prej tërmeteve.Lexoni më tepër

Kurse më tej, e thënë në mënyrë të përmbledhur, urtësia se përse ndodhin tëmetet në raport me botën njerëzore, qëndron kryesisht në sa vijon12:

Së pari: Shpalosja e mirësisë së madhe të fiksimit dhe prehjes së sipërfaqes (kores) së tokës me malet e palëvizshme, që duket qartë në momentet kur kjo prehje trazohet nga tërmetet; siç ka thënë Allahu i Madhëruar: “Allahu është Ai që jua ka bërë Tokën karar [të banoni në të në prehje].”13Lexoni më tepër

Së dyti: Disa njerëz naivë mendojnë se tërmetet janë dukuri natyrore që kanë shkaqe të pavarura nga veprimet e njerëzve dhe mëkatet e tyre, teksa e vërteta është se ato janë shenja apo sinjale frikësuese hyjnore për njerëzimin, që ata t’i kthehen virtytit dhe dovotshmërisë për të cilën i krijoi Zoti i tyre.

Së treti: Shpeshtimi i tërmeteve15 është prej shenjave të afrimit të Kijametit (Shkatërrimit të Universit), mbi të cilat na ka treguar Muhamedi (Paqja qoftë mbi të!) në transmetimin profetik: “Nuk ka për të ndodhur Kijameti derisa… të shpeshtohen tërmetet…”16Lexoni më tepër

Së katërti: Tërmeti është argument apo shenjë befasuese, treguese mbi njëshmërinë dhe plotfuqishmërinë e Allahut të Lartmadhëruar, sesi krijesat e Tij përfshirë qeniet njerëzore janë nën pushtetin e Tij suprem dhe nën mëshirën e Tij; (tërmeti) është shpalosës i kontrollit hyjnor mbi çdo gjë, shprehur qartë tek të shpëtuarit / viktimat e tërmetit në rrethana të çuditshme.

Së pesti: Dukuria e tërmetit përbën frikësim prej Allahut e ftesë vetëdijësimi për robërit e Tij, urdhër për vetëkritikë; lum kush reflekton, kush kthesë nga të këqijat e mëkatet bën dhe kah fitimit të kënaqësisë së Zotit të tij nxiton.

Së gjashti: Tërmeti ndodh të jetë si zemërim dhe ndëshkim i drejtë i Allahut ndaj jobesimtarëve, siç i rrënoi Ai popujt e shkuar për arsye të mosbesimit të tyre dhe mospërfilljes së Mesazheve Hyjnore dhe Profetëve të Zotit të botërave; siç thotë Allahu i Lartësuar: “Ne të gjithë i dënuam për gjynahun e vet: disave u dërguam furtunë, disa syresh i goditi një zë i tmerrshëm, disa prej tyre i gëlltiti toka dhe të tjerët i përmbyti uji. Allahu nuk u bëri atyre padrejtësi, por ata i bënë padrejtësi vetvetes.18Lexoni më tepër

Së shtati: Tërmeti ndodh të jetë sprovë dhe vuajtje e kësobotshme për muslimanët, por që në palat e saj bart shpërblim, dëlirje, mëshirë dhe shpërblim për ta në botën tjetër; siç ka thënë Profeti (Paqja qoftë mbi të!): “Populli im [muslimanët në përgjithësi] janë një popull i mëshiruar [i falur më shumë se popujt e mëparshëm], nuk ka për të ndëshkim [vuajtje të rënda si të jobesimtarëve] në botën tjetër dhe ndëshkimi i tij [në masën më të madhe] është në këtë botë, me: sprova [sëmundje, luftëra etj.], tërmete dhe vrasje [të padrejtë që u bëhet atyre].”20. Madje nga vdekja në rrënojat e tërmetit, besimtari/ja shpresohet të fitojë gradën e dëshmorit.Lexoni më tepër

Së teti: Tërmeti është përkujtim dhe shenjë për ditën e Kijametit, Ditën e Tërmetit Madhështor.Lexoni më tepër

– Kini kujdes, ruajuni o njerëz, ruajuni o muslimanë, nga mëkatet: mosfalja e namazit e idhujtaria, korrupsioni e padrejtësia, kamata, mashtrimi e pabesia, pijet alkoolike, bixhozi e kurvëria e nga mëkatet e tjera të mëdha, – Udhëzona o Allah e prej të penduarve e të udhëzuarve na bëj! Amin!Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

TËRMETET-KATASTROFAT-SHQYRTIM ISLAM

 1. Tektonikë: Tërësia e lëvizjeve dhe e ndryshimeve në koren e tokës nën veprimin e forcave të brendshme tokësore; veçoritë e ndërtimit të kores së tokës dhe vendosja e shtresave të saj pas këtyre lëvizjeve e ndryshimeve.
 2. Shih: Zeglul Nexhar, howstuffworks, wikipedia, balkanweb dhe wikipedia.
 3. Shih: islamonline.
 4. El-Isra: 59.
 5. En-Nahl: 26.
 6. Hud: 82.
 7. El-Mulk: 15-16.
 8. El-Araf: 97-99.
 9. El-Bukhariu 1059, Muslimi 912.
 10. El-Bukhariu 1044, Muslimi 901.
 11. Musanaf Ibn Ebi Shejbe v. 2, nr. 473 dhe El-Bejhaki v. 3, nr. 342, transmetimi është sahih/i vërtetë.
 12. Shih: saaid.
 13. El-Gafir: 64.
 14. En-Nahl: 15.
 15. Vetëm në 10 vjeçarin e fundit janë rregjistruar mbi 20 tërmete të fuqishme me magnitudë mbi 7.5 ballësh pa llogaritur ato më të vegjël se kaq. Shfaqen rreth 80.000 tërmete tektonike në vit (që përbëjnë rreth 90 % të totalit të tyre) e prej tyre rreth 10 janë shumë të fuqishme / shih: wikipedia dhe wikipedia.
 16. El-Bukhari 1036.
 17. Ahmedi v. 4, nr. 104, Ibn Hibani 6777, Ebu Jale 6861 dhe Et-Tabarani 6356, El-Hejthemi – në El-Mexhmea v. 7, nr. 306 – ka thënë: transmetuesit e tij janë të besueshëm, Arnauti – në Ibn HIban, v. 15, nr. 180 – ka thënë se hadithi është sahih/i vërtetë.
 18. El-Ankebut: 40; Banorët e Sodomës u shkatërruan nga një ciklon, fisi Themud u godit nga një zë i tmerrshëm, Karuni u gëlltit nga toka, ndërsa populli i Nuhut dhe njerëzit e Faraonit u mbytën në ujë.
 19. El-Araf: 91.
 20. Ebu Daud 4278, Albani ka thënë se hadithi është sahih/i vërtetë; shih: dorar dhe islamweb.
 21. Ebu Daudi 3111, Albani ka thënë se hadithi është sahih/i vërtetë; shih: almunajjid https://almunajjid.com/tebyan/lessons/29.
 22. Këta që u cekën shpresohet të hyjnë tek kjo kategori, pra që marrin shpërblimin e dëshmorëve, me kuptimin që në botën tjetër marrin shpërblim si dëshmori, ndërsa në këtë botë (ndryshe nga dëshmori) për ta nuk zbatohen dispozitat e dëshmorëve të rënë në fushëbetejë, pra të këtillëve u lahet, qefinoset dhe falet xhenazja.
 23. El-Haxh: 1-2.
 24. En-Naziat: 7-8.
 25. El-Uakia: 18.
 26. El-Muzemil: 14.
 27. Ez-Zelzele: 1.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top