VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Numri i fetvasë: 1 VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Kategoria: AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

4 509 shfletues/klikues VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM


 Pyetje: VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM


Cili është mendimi më i saktë në lidhje me agjërimin e ditës së shtunë?


 Përgjigjja: VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita / Urtësia e veçimit të së shtunës me agjërimLexoni më tepër

a. Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (prej medh’hebit2 hanefi, maliki, shafi’i dhe mendimi bazë i atij hanbeli) është se agjërimi vullnetar i të shtunës së veçuar me agjërim nga ditët e tjera, është mekruh3 (vepër e papëlqyeshme) dhe jo haram4 (veprim i ndëshkueshëm)5, bazuar në transmetimin profetik: “Mos e agjëroni ditën e shtunë përveçse në atë (agjërim) që jua ka bërë Allahu obligim. E nëse dikush nga ju nuk gjen [çfarë të hajë / pijë në shprehi të mosagjërimit të sa në fjalë] veçse bërsi (lëvozhgë kokrre) rrushi ose shkop peme, le ta përçap (kafshojë) atë.”6Lexoni më tepër

b. Urtësia e papëlqyeshmërisë së veçimit të së shtunës me agjërim8

Lidhur me urtësinë e papëlqyeshmërisë së agjërimit të së shtunës të veçuar, juristët muslimanë kanë përmendur arsyen se e shtuna është ditë që e madhërojnë hebrenjtë, prandaj veçimi i saj me adhurim përbën përngjasim me ta në aspektin e veçimit (specifikimit) dhe madhërimit të kësaj dite.

Së dyti: Rastet kryesore të agjërimit të së shtunës veçmasLexoni më tepër

Rasti i parë: Nëse kjo bëhet në kuadrin e agjërimeve të detyruar (si: agjërimi në kohën përkatëse ose kaza / kompensimi jashtë kohës i Ramazanit, zotimi që korrespondon në këtë ditë, agjërimi në kuadrin e kefarateve / shlyerjeve etj.) lejohet pa problem;

Rasti i dytë: Nëse personi agjëron në mënyrë të vazhdueshme një ditë po dhe një ditë jo, një ditë para (të premten) ose një ditë pas (të dielën), si dhe agjërimi i ditëve të [netëve të bardha], asaj të Arafatit9 dhe Ashurasë10 etj., lejohet pa problem, pasi në këtë rast me këtë agjërim nuk është synuar e shtuna në vetvete por ditët e caktuar që janë të ligjëruara të agjërohen;

Rasti i tretë: Nëse e veçon me agjërim vullnetar me synimin e agjërimit të të shtunës në vetvete, ky është objekti i papëlqyeshmërisë, nëse marrin në konsideratë ekzaminuesit që thonë se ky transmetim referent profetik është “sahih / i vërtetë”.

Sa u tha për agjërimin vullnetar të veçuar të ditës së shtunë, vlen përgjithësisht edhe për agjërimin vullnetar të veçuar të ditës së premte dhe asaj të dielë11.

Allahu e di më mirë. VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

 1. Shih: islamweb.
 2. Medh’heb: Akademia juridike islame me të njëjtin emër.
 3. Mekruh: Vepër e papëlqyeshme, lënia e së cilës shpërblehet fetarisht dhe kryerja e saj nuk ndëshkohet.
 4. Haram: Vepër e ndëshkueshme, kryerja e saj ndëshkohet fetarisht dhe lënia e saj shpërblehet.
 5. Shih: islamwebalminbar dhe islamqa.
 6. Et-Tirmidhi 744, Ebu Daudi 2421 dhe Ibn Maxhe 1726; Albani – në El-Irua 960 – ka thënë se hadithi është “sahih / i vërtetë”.
 7. Shih: El-Bukhari 1131 dhe Muslimi 1159.
 8. Shih: islamweb.
 9. Dita e Arafit: Dita e nëntë e muajit Dhul Hixhe.
 10. Dita e Ashurasë: Dita e dhjetë e muajit Muharrem.
 11. Shih: islamweb dhe islamweb.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë: