JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

Numri i fetvasë: 261 AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

 Pyetje: AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

A është i lejuar agjërimi i gjashtë ditëve të muajit Sheual nëse agjërimi bëhet në ditën e premte?

Përgjigjja: AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë mendojnë se veçimi i të premtes me agjërim vullnetar është mekruh1 (i papëlqyshëm) dhe jo haram2.

Ndërsa në lidhje me veçimin e të premtes për agjërimin e ditëve të Sheualit, juristët muslimanë ndajnë dy mendimet kryesore në vijim:

Lexoni më tepër

AGJËRIMI TË PREMTEN-6 DITËT E SHEUALIT Read More »

VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

Numri i fetvasë: 260 VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

Kategoria: AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

 VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

 Pyetje: VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

A është i lejuar agjërimi në ditën e dielë?

Përgjigjja: VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (që përbën edhe mendimin më të fuqishëm) është se agjërimi vullnetar i ditës së dielë (të premte dhe të shtunë) të veçuar me agjërim nga ditët e tjera, është mekruh1 (vepër e papëlqyeshme) dhe jo haram2 (veprim i ndëshkueshëm).3

Ndërsa më konkretisht lidhur me veçimin e të dielës më agjërim thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

VEÇIMI I TË DIELËS ME AGJËRIM Read More »

VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

Numri i fetvasë: 259 VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

Kategoria: AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

 VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

 Pyetje: VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

A është i lejuar agjërimi në ditën e premte?

Përgjigjja: VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Veçimi i ditës së premte me agjërim

Fillimisht duhet ditur se dijetarët muslimanë e kanë përjashtuar nga papëlqyeshmëria veçimin e të premtes me agjërim të obliguar, si: rasti i kujt agjëron kaza (jashtë kohës përkatëse) një agjërim të mbetur nga Ramazani, ose zotohet të agjëroj një ditë në të cilën vjen / shërohet dikush dhe kjo ditë korrespondon të jetë e premte etj.1, ndërsa në lidhje me veçimin e ditës së premte me agjërim vullnetar, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

VEÇIMI I TË PREMTES ME AGJËRIM Read More »

AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Numri i fetvasë: 111 AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

 Pyetje: AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Cili është gjykimi (dispozita) për agjërimin në muajin shaban dhe gjysmën e dytë të tij?

 Përgjigjja: AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mbi agjërimin e shabanit dhe gjysmën e dytë të tij thuhet:

Së pari: Agjërimi i krejt, shumicës a gjysmës së parë të shabanit

a. agjërimi vullnetar i krejt, shumicës apo në gjysmën e parë të muajit shaban është i pëlqyeshëm;

Lexoni më tepër

AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ Read More »

AGJËRIMI NË MUAJIN REXHEB-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 66 AGJËRIMI NË MUAJIN REXHEB-DISPOZITA

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

AGJËRIMI NË MUAJIN REXHEB-DISPOZITA

 Pyetje: AGJËRIMI NË MUAJIN REXHEB-DISPOZITA

Cila është dispozita për agjërimin në muajin Rexheb?

 Përgjigjja: AGJËRIMI NË MUAJIN REXHEB-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me agjërimin e veçuar të muajit Rexheb1 apo të diç prej tij, nuk është se ka ndonjë transmetim autentik. Bazuar në sa më sipër, nuk lejohet që në muajin Rexheb të agjërohen ditë të veçanta prej tij, përfshirë edhe ditën (e enjte) që vjen para natës së njohur si Nata e Regaibit2 dhe ditën e Israsë dhe Miraxhit3, sepse një agjërim i tillë nuk bazohet në argumente sheriatike (ligjore islame). Ndërkohë, në muajin Rexheb (si në çdo muaj tjetër), lejohet pa asnjë problem agjërimi vullnetar i ditës së hënë, të enjte dhe tre ditëve përkatëse që vijnë pas secilës prej tre netëve të bardha të muajit hënor4.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI NË MUAJIN REXHEB-DISPOZITA Read More »

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Numri i fetvasë: 5 AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

 Pyetje: AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

A mund të agjërohet në ditën e lindjes së profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!)?

 Përgjigjja: AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket ditëlindjes së Profetit (Paqja qoftë mbi të!), ajo që nënkuptohet është dita në të cilën ai (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur dhe kjo ditë në origjinë, sipas haditheve të sakta të ardhura nga Profeti (Paqja qoftë mbi të!), i ka takuar që të ketë qenë ditë e hënë (në arabisht “JEUMU EL-ITHNEJN”). Gjithashtu një nga shkaqet që ka cekur Profeti (Paqja qoftë mbi të!) për agjërimin e kësaj dite, është pikërisht fakti se kjo është dita kur ai është lindur.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT Read More »

VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Numri i fetvasë: 1 VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Kategoria: AGJËRIMI MEKRUH DHE AI HARAM

VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

 Pyetje: VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Cili është mendimi më i saktë në lidhje me agjërimin e ditës së shtunë?

 Përgjigjja: VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita / Urtësia e veçimit të së shtunës me agjërim

a. Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (prej medh’hebit2 hanefi, maliki, shafi’i dhe mendimi bazë i atij hanbeli) është se agjërimi vullnetar i të shtunës së veçuar me agjërim nga ditët e tjera, është mekruh3 (vepër e papëlqyeshme) dhe jo haram4 (veprim i ndëshkueshëm)5, bazuar në transmetimin profetik: “Mos e agjëroni ditën e shtunë përveçse në atë (agjërim) që jua ka bërë Allahu obligim. E nëse dikush nga ju nuk gjen [çfarë të hajë / pijë; në shprehi të mosagjërimit të sa në fjalë] veçse bërsi (lëvozhgë kokrre) rrushi ose shkop peme, le ta përçapë (kafshojë) atë.”6

Lexoni më tepër

VEÇIMI I TË SHTUNËS ME AGJËRIM Read More »

↓
Scroll to Top