JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

LËNDËT RITUALISHT TË PISTA

A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Numri i fetvasë: 305 A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Kategoria: LËNDËT RITUALISHT TË PISTA

 A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

 Pyetje: A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Nëse lotojnë sytë, për çfarëdo arsye, a prishet abdesi?

 Përgjigjja: A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Shumica dërrmuese e juristëve muslimanë janë të mendimit se loti, djersa dhe të ngjashmit me to (si qyrret dhe uji që del nga hunda në përgjithësi) nuk janë pisllëk ritual (nexhase2), pavarësisht nëse dalin për shkak sëmundje ose jo, por konsiderohen ritualisht të pastra, bazuar në parimin juridik islam i cili thotë, se “si rregull, të gjitha gjërat (lëndët) konsiderohen të pastra dhe asnjë prej tyre nuk quhet ritualisht e pisët, përveçse nëse ka argument sheriatik (ligjor islam) që e mbështet një gjë të tillë”.

Lexoni më tepër

A NDODH TË PRISHET ABDESI PREJ LOTËVE Read More »

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Numri i fetvasë: 173 TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

 Pyetje: TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Dyshoj shumë gjatë namazit, aq sa nuk mbaj mend a fala tre apo katër rekatë; a bëra dy apo një sexhde; a u ula apo jo në teshehudin e parë etj. Më ndodh që ky dyshim të më vijë gjatë faljes ndoshta edhe tre herë në ditë; në disa ditë të tjera një herë në ditë dhe në disa ditë të tjera nuk kam fare dyshim. A është sa në fjalë vesves e ta injorojë duke mos bërë fare sehvi sexhde (sexhde hutimi/gabimi), apo më del si detyrë që të bëjë sehvi sexhde edhe nëse ky dyshim në namaz më përsëritet mëse një herë?

Lexoni më tepër

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT Read More »

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Numri i fetvasë: 172 DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

 Pyetje: DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Të shumtë janë personat që vuajnë nga dyshimi dhe hutimi në namaz, abdes, pastrim në banjo etj. Ju lutemi na i shpjegoni në mënyrë të përmbledhur konceptet e dyshimit dhe hutimit gjatë adhurimit, në dritën e asaj që kanë thënë dijetarët e kualifikuar muslimanë për këtë çështje?

 Përgjigjja: DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në këtë trajtesë do të mundohemi që të japim një përshkrim të përmbledhur rreth sigurisë, dyshimit dhe hutimit, me qëllim që të kuptohet qartë thelbi i çështjes së parashtruar. Këtë do ta bëjmë përmes pikave në vijim:

Lexoni më tepër

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT Read More »

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Numri i fetvasë: 171 LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

 Pyetje: LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Disa herë, menjëherë pas abdesit dhe disa herë pak kohë pas tij më kap dyshimi a i kam dhënë mes’h (fshirje me dorë të lagur) kokës apo çorapeve, a i kam larë bërrylat etj.; herë të tjera pasi të jem pastruar në banjo më ndodh të harrojë a e kam larë apo jo krejtësisht vendin e jashtëqitjes së madhe dhe të vogël. Si duhet të veproj?

 Përgjigjja: LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parashtruar është trajtuar nga juristët muslimanë në dritën e rregullit juridik islam “Dyshimi pas mbarimit të adhurimit, nuk ndikon (nuk merret fare parasysh)”.

Lexoni më tepër

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT Read More »

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Numri i fetvasë: 33 MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

 Pyetje: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

A duhet patjetër që pardesyja ose rroba e gruas muslimane të preki tokën? Çfarë duhet të bëjë ajo nëse skaji i rrobës së saj zvarritet përtokë në ndyrësira?

 Përgjigjja: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e zgjatjes së pjesës fundore të veshjes së muslimanes, poshtë  nyjave të këmbëve, dijetari i shquar Ibn Haxheri thekson se e tillë gjë është:

Mustehab1 (e pëlqyeshme): kur rroba e gruas është një pëllëmbë poshtë nyjave të këmbëve të saj [një pëllëmbë më shumë sesa u lejohet burrave];

Lexoni më tepër

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE Read More »

↓
Scroll to Top