JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KUSHTET E NAMAZIT

SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Numri i fetvasë: 376 SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Kategoria: FALJA E NAMAZIT PAS KOHËS SË TIJ-KAZA

SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

 Pyetje: SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Doja një informacion të gjerë nëse është e mundur, rreth namazeve, kur ato dalin kaza, p.sh. cila është radhitja e faljes së tyre; kur për shembull ke falur sabahun dhe namazet e tjera nuk i  ke falur (ngaqë ke qenë në spital i helmuar apo sëmurë).

 Përgjigjja: SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

SHLYERJA E NAMAZEVE KAZA NGA I SËMURI Read More »

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Numri i fetvasë: 358 GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Kategoria: ETIKA E GJUMIT-ECJES-ULJES-SHTRIRJES

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

 Pyetje: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Më ndodhi një ditë që më kapi një gjumë i thellë nga mëngjesi dhe nuk u përmenda vetëm se kur më zgjuan shokët në perëndimin e diellit. Çfarë duhet pasur parasysh për raste të tilla?

 Përgjigjja: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me mbetjen në gjumë të thellë thuhet sa vijon1:

Së pari: Gjumi i tepërt konsiderohet i papëlqyeshëm (mekruh2)

Juristët muslimanë e konsiderojnë të papëlqyeshëm (mekruh) gjumin e tepërt, pasi prej tij njeriu humbet kryerjen e sa e sa veprave të mira (adhurimeve) që mund të bëhen gjatë ditës dhe sigurisht që kjo papëlqyeshmëri vlen nëse ky gjumë i tepërt nuk shpie në çuarjen dëm të ndonjë detyrimi fetar (si namazi p.sh.) apo në rënie në ndonjë haram (vepër të paligjshme).

Lexoni më tepër

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA Read More »

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM Read More »

FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Numri i fetvasë: 170 FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Kategoria: DISPOZITAT E XHAMIVE DHE FALTOREVE

FALJA E NAMAZIT NË BANJO

 Pyetje: FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Një punëdhënës ia ka ndaluar rreptësisht punëtorit të tij që ta falë namazin në vendin e punës, në kohën e caktuar të namazit dhe po qe se ky punëtor e fal haptazi çdo namaz në kohën e caktuar, ai rrezikon që të përzihet nga puna. A i lejohet këtij punëtori që në këtë rast ta falë namazin në kohën e caktuar në një nga banjot e vendit të tij të punës, apo më mirë për të është që ta falë namazin jashtë kohës së caktuar, kur të lirohet nga puna?

 Përgjigjja: FALJA E NAMAZIT NË BANJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

FALJA E NAMAZIT NË BANJO Read More »

MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Numri i fetvasë: 149 MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

 Pyetje: MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Nëse dikush nuk ka mundësi të pres namazin e jacisë (ngaqë është i lodhur), a bën që të flejë gjumë dhe të ngrihet ta falë jacinë mbas orës 01:00?

 Përgjigjja: MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pyetja e parashtruar ka të bëjë me fundin e hapësirës kohore të namazit të jacisë, gjë në lidhje me të cilën thuhet sa vijon:

Së pari: Koha e përzgjedhur për faljen e namazit të jacisë

Lexoni më tepër

MBARIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË Read More »

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Numri i fetvasë: 148 FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

 Pyetje: FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kur hyn saktësisht koha e namazit të jacisë dhe si mund të hetohet kjo kohë me sy të lirë duke parë shenjat përkatëse në natyrë?

 Përgjigjja: FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Si parim, duhet ditur se Allahu i Madhëruar ka ligjëruar për çdo namaz një kohë të caktuar dhe nuk lejohet kurrsesi falja e namazit para ose pas kësaj kohe të caktuar; kurse më konkretisht, në lidhje me kohën e fillimit të namazit të jacisë thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË Read More »

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Numri i fetvasë: 131 PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

 Pyetje: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Cilat janë pjesët e turpshme trupore të gruas që duhen mbuluar në prani të së njëjtës gjini ose të gjinisë së kundërt?

 Përgjigjja: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Llojet e auretit të gruas janë si vijon:

Lloji i parë: aureti i rreptë (strikt); ky hyjnë organet gjenitale dhe zona kufizuese e tyre;

Lloji i dytë: aureti mesatar; ku hyn pjesa e trupit mes kërthizës dhe gjunjëve;

Lexoni më tepër

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË GRUAS Read More »

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Numri i fetvasë: 131 ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

 Pyetje: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

A i lejohet gruas muslimane që ta zbulojë ballin e saj në publik?

 Përgjigjja: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi) e konsiderojnë ballin si pjesë të fytyrës. Në përkufizimin e fytyrës ata thonë se kufinjtë e fytyrës janë: për së gjati nga vendi ku dalin normalisht flokët deri në pjesën fundore të mjekrës (pjesës së poshtme të fytyrës që vjen e zgjatur e në fund e rrumbullakët) dhe për së gjëri nga njëri vesh (pjesa e përparme ku fillon llapa e veshit) tek veshi tjetër.

Lexoni më tepër

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK Read More »

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Numri i fetvasë: 130 PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

 Pyetje: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Cilat janë pjesët e turpshme trupore të burrit që duhen mbuluar në prani të së njëjtës gjini ose të gjinisë së kundërt?

 Përgjigjja: PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i fjalës auret është: mangësi, e metë apo gjë e turpërueshme; kurse kuptimi terminologjik juridik islam është: organet gjenitale dhe çdo pjesë e turpshme trupore që duhet mbuluar. Dijetarët muslimanë janë të një mendimi mbi rregullin e përgjithshëm se, si mashkulli ashtu edhe femra, duhet që aty ku nuk lejohet, të mos e zbulojnë auretin e tyre dhe as të shohin auretin e tjetrit.

Lexoni më tepër

PJESËT E TURPSHME TRUPORE TË BURRIT Read More »

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Numri i fetvasë: 119 DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

 Pyetje: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Cilat janë shenjat ligjore përmes të cilave personi mund ta dallojë vetë agimin e vërtetë me sy të lirë?

 Përgjigjja: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një fakt që duhet theksuar është ai se shanset për ta hetuar saktë agimin e vërtetë (mbi kreshtat e maleve), ose atë të rremë (në qiell), janë të mundura vetëm në kushte natyrale, pra në mosprani të dritave (ndriçimeve elektrike) artificiale, të cilat influencojnë negativisht në hetimin e saktë të agimit.

Lexoni më tepër

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË Read More »

↓
Scroll to Top