JETA E VËRTETË

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Numri i fetvasë: 148 FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

3 773 shfletues/klikues FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË


 Pyetje: FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË


Kur hyn saktësisht koha e namazit të jacisë dhe si mund të hetohet kjo kohë me sy të lirë duke parë shenjat përkatëse në natyrë?


 Përgjigjja: FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Si parim, duhet ditur se Allahu i Madhëruar ka ligjëruar për çdo namaz një kohë të caktuar dhe nuk lejohet kurrsesi falja e namazit para ose pas kësaj kohe të caktuar1; kurse më konkretisht, në lidhje me kohën e fillimit të namazit të jacisë thuhet sa vijon:

Së pari: Koha e jacisë hyn me zhdukjen e muzgut

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se koha e jacisë hyn me zhdukjen e muzgut, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me muzgun, nëse ai është muzgu i kuq apo i bardhi; ku më konkretisht mendimet bazë janë:

Mendimi i parë: Ky muzg është muzgu i kuq

Ky është edhe mendimi më parësor, i cili përbën mendimin e shumicës së juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin maliki, shafi’i, hanbeli dhe gjuhologët arabë). Sipas këtij mendimi, personi i cili e ka të mundur që në anën përëndimore të horizontit (pra në vijën perëndimore të horizontit ku duket sikur puqet qielli me tokën ose me sipërfaqen e ujërave), të shikojë qartë largimin (shpërndarjen) e muzgut të kuq (gjysmerrësirës a ngrysjes së kuqe, që fillon me perëndimin e diellit dhe mbaron me zhdukjen e kësaj ngjyre të kuqe dhe mbretërimin në qiell të muzgut/gjysmëerrësirës me ngjyrë të bardhë), ky person për fillimin e kohës së jacisë duhet të marr për bazë pikërisht zhdukjen a shpërndarjen e këtij muzgu të kuq2.Lexoni më tepër

Dijetarët theksojnë se për vendet me kordinata gjeografike mesatare (ku bën pjesë edhe Meka e nderuar), muzgu i kuq, në varësi të stinëve zgjat nga 1 orë e 15 minuta deri në 1 orë e 30 minuta.4 Masivi më i madh i muzgut të kuq gjendet i shpërhapur në anën perëndimore të horizontit dhe kohëzgjatja e tij ndryshon në varësi të gjatësisë ose shkurtësisë së natës; teksa muzgu i bardhë, në vendet me kordinata gjeografike mesatare, ku nata dhe dita janë të barabarta, zgjat rreth 12 minuta pas të kuqit.5

Mendimi i dytë: Medh’hebi hanefi është i mendimit se koha e jacisë fillon me zhdukjen e muzgut të bardhë (gjysmerrësirës a ngrysjes së bardhë), me të cilën nënkuptohet shpërhapja e bardhësisë a kthjelltësisë qiellore, e cila pasohet me pllakosjen e errësirës së natës. Muzgu i bardhë ngjet menjëherë pas muzgut të kuq.

Së dyti: Periudha kohore e muzgut ndryshon nga njëri vend në tjetrin

Periudha kohore e muzgut ndryshon në varësi të kordinatave gjeografike dhe stinëve (kohëzgjatjes së ditës dhe natës). Së këtejmi, koha e hyrjes së jacisë në vendet ku kohëzgjatja e natës ndryshon, nuk është fikse, prandaj në këto vende nuk lejohet fiksimi i fillimit të kohës së jacisë (kohës mes akshamit dhe jacisë), në një kohë fikse (prej një ose më shumë ore) përgjatë gjithë vitit.

Më konkretisht, që vlefshmëria e namazit të mos vihet në rrezik, koha e hyrjes së jacisë duhet medoemos të llogaritet në njërën nga dy format në vijim:

a. duke u parë me sy të lirë largimi i muzgut nga vetë personi ose një person tjetër i besueshëm që e vë në dijeni për të;

b. përmes kalendarëve të specializuar (të saktë).Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë.

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

FILLIMI I KOHËS SË NAMAZIT TË JACISË

Poshtëshënim:

  1. En-Nisa: 103.
  2. Shih: islamqa.
  3. Shih: islamweb.
  4. Shih: islamqa.
  5. Shih: shankeety – Ma Hue Akhir Uakti Salati El-Magrib, Ma Hue Euelu Uakti El-I’sha.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top