JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ZEKATI I FIŤRIT

KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Numri i fetvasë: 303 KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kategoria: KANALET KU NXIRRET ZEKATI I FIŤRIT

KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

 Pyetje: KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Cilët janë kategoritë apo anët tek të cilat lejohet të jepet/nxirret Zekati i Fitrit dhe a duhet që ai të nxirret në vendbanimin e nxjerrësit të tij apo lejohet të dërgohet edhe tjetërkund?

 Përgjigjja: KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Kategoritë / Anët ku lejohet të nxirret Zekati i Fitrit

Mendimi i parë: Zekati i Fitrit nxirret në kategoritë ku jepet Zekati i Pasurisë

Lexoni më tepër

KUJT I JEPET-KU NXIRRET ZEKATI I FITRIT Read More »

KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Numri i fetvasë: 302 KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Kategoria: KUSH E KA OBLIGIM ZEKATIN E FIŤRIT

KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

 Pyetje: KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Sa pasuri duhet të ketë personi që t’i bëhet obligim nxjerrja e Zekatit të Fitrit?

 Përgjigjja: KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë janë të mendimit se Zekati i Fitrit i obligohet muslimanit/es që ka mundësi ta nxjerrë atë, teksa lidhur me këtë mundësi dy mendimet kryesore të tyre janë1:

Mendimi i parë: Mundësi / Kamje konsiderohet që personit t’i teprojë ushqim veç atij që i duhet Natën/Ditën e Bajramit për veten dhe kë ka në kujdestari

Lexoni më tepër

KAMJA SI KRITER I NXJERRJES SË FITRAVE Read More »

KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Numri i fetvasë: 301 KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kategoria: KOHA E NXJERRJES SË ZEKATIT TË FIŤRIT

 KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

 Pyetje: KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Kur obligohet Zekati i Fitrit dhe cila është koha kur ky Zekat duhet të nxirret?

 Përgjigjja: KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Koha e obligimit të Zekatit të Fitrit

Dy mendimet kryesore të juristëve muslimanë në lidhje me kohën kur bëhet obligim Zekati i Fitrit janë:

Mendimi i parë: Koha e obligimit të tij fillon nga perëndimi i Ditës së Fundit të Ramazanit

Lexoni më tepër

KUR OBLIGOHET-NXIRRET ZEKATI I FITRIT Read More »

KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

Numri i fetvasë: 300 KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

Kategoria: KUSH E KA OBLIGIM ZEKATIN E FIŤRIT

KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

 Pyetje: KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

A është i obliguar muslimani që ta nxjerrë Zekatin e Fitrit për personat që ushqen (është kujdestar të paguajë për jetesën e tyre), siç janë: bashkëshortja e tij, prindërit e tij, fëmijët e tij etj.?

 Përgjigjja: KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nxjerrja e Zekatit të Fitrit bëhet obligim nëse (bazuar në mendimin e shumicës së juristëve muslimanë) në natën dhe ditën e festës së Fitër Bajramit, personit, veç nevojave bazë jetike (si: ngrënia, pirja, veshmbathja, banimi, ilaçet, transporti dhe ngjashëm) të tij dhe atyre që ka në kujdestari, i tepron një shtesë pasurore / ushqimore e cila ia mundëson nxjerrjen e këtij zekati.

Lexoni më tepër

KUSH E NXJERR ZEKATIN E FITRIT E PËR KË Read More »

TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Numri i fetvasë: 151 TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Kategoria: LLOJI-SASIA E ZEKATIT TË FIŤRIT

TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

 Pyetje: TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Sa është sasia e zekatit të fitrit që duhet të nxirret dhe cilat janë format (trajtat apo llojet) e lejuara në të cilat mund të nxirret ai?

 Përgjigjja: TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Sasia në të cilën nxirret zekati i fitrit

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka urdhëruar që zekati i fitrit të nxirret një saa’a, bazuar në transmetimin e Ebu Seaid El-Khudriut (Allahu qoftë i kënaqur me të!), i cili lidhur me këtë thotë: “Ne për zekatin e fitrit jepnim një saa’a…”1

Lexoni më tepër

TRAJTA DHE SASIA E ZEKATIT TË FITRIT Read More »

DISPOZITA-URTËSIA E ZEKATIT TË FITRIT

Numri i fetvasë: 150 DISPOZITA-URTËSIA E ZEKATIT TË FITRIT

Kategoria: ZEKATI I FIŤRIT-DISPOZITA DHE URTËSIA

DISPOZITA-URTËSIA E ZEKATIT TË FITRIT

 Pyetje: DISPOZITA-URTËSIA E ZEKATIT TË FITRIT

A mund të na shpjegoni kuptimin e zekatit të fitrit. A duhet nxjerrë (dhënë) patjetër zekati i fitrit dhe cila është urtësia e nxjerrjes së këtij zekati?

 Përgjigjja: DISPOZITA-URTËSIA E ZEKATIT TË FITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Domethënia e zekatit të fitrit1

Kuptimi gjuhësore i fjalës “zekat” është: pastrim, shtim (zhvillim) dhe bereqet (mbarësi a begati), si dhe: mirësi, ajkë e diçkaje dhe çfarë nxirret nga pasuria (kapitali) për ta pastruar këtë të fundit me të.

Lexoni më tepër

DISPOZITA-URTËSIA E ZEKATIT TË FITRIT Read More »

↓
Scroll to Top