JETA E VËRTETË

ETIKË

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Numri i fetvasë: 394 GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

 Pyetje: GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

A më lejohet t‘i gënjej prindërit në lidhje me produktet hallall, sepse ata shikojnë pjesën ekonomike, kurse unë interesohem të jem sa më në rregull me Krijuesin. A bëj mëkat në lidhje me këtë (nëse përdor gënjeshtrën për sa në fjalë), ngase nuk mund ta gjej dot gjuhën e përbashkët me prindërit e mi?

 Përgjigjja: GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon

Lexoni më tepër

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ. Read More »

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Numri i fetvasë: 393 TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Kategoria: ETIKA E BISEDËS DHE SHAKASË

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

 Pyetje: TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

A lejohet që personi të flasë me dykuptimësi/nënkuptim apo të bëjë lojë fjalësh për të dalë nga një situatë e sikletshme, pra të nënkuptojë tjetërçka dhe të lerë të kuptohet diçka tjetër?

 Përgjigjja: TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Të folurit me dykuptimësi/nënkuptim, në aspektin juridik ka kuptimin që personi të nënkuptojë tjetërçka dhe të lerë të kuptohet një gjë tjetër. Për një person të tillë thuhet ndryshe se “ai bën lojë fjalësh”, pra ai aktron duke thënë diçka që mbart një kuptim të atillë që në dukje (për dëgjuesin) duket një kuptim tjetër nga kuptimi i vërtetë që fsheh folësi. Kjo formë është e lejuar në vetvete për rastin kur personi nuk mund të thotë kurrsesi të vërtetën dhe kur përbën për këtë person një alternativë për të mos rënë në gënjeshtër.

Lexoni më tepër

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË Read More »

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 375 HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Kategoria: ETIKA E MBAJTJES MËRI

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

 Pyetje: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Në ditët tona po shohim një përhapje të madhe të dukurisë së hidhërimit dhe zemërimit mes muslimanëve, aq sa shumë prej tyre nuk flasin dhe mbajnë mëri me njëri-tjetrin prej një kohe të konsiderueshme. Cilat janë njohurit kryesore që duhet të dijë muslimani rreth kësaj çështje?

 Përgjigjja: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË Read More »

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Numri i fetvasë: 358 GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Kategoria: ETIKA E GJUMIT-ECJES-ULJES-SHTRIRJES

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

 Pyetje: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Më ndodhi një ditë që më kapi një gjumë i thellë nga mëngjesi dhe nuk u përmenda vetëm se kur më zgjuan shokët në perëndimin e diellit. Çfarë duhet pasur parasysh për raste të tilla?

 Përgjigjja: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me mbetjen në gjumë të thellë thuhet sa vijon1:

Së pari: Gjumi i tepërt konsiderohet i papëlqyeshëm (mekruh2)

Juristët muslimanë e konsiderojnë të papëlqyeshëm (mekruh) gjumin e tepërt, pasi prej tij njeriu humbet kryerjen e sa e sa veprave të mira (adhurimeve) që mund të bëhen gjatë ditës dhe sigurisht që kjo papëlqyeshmëri vlen nëse ky gjumë i tepërt nuk shpie në çuarjen dëm të ndonjë detyrimi fetar (si namazi p.sh.) apo në rënie në ndonjë haram (vepër të paligjshme).

Lexoni më tepër

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA Read More »

NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

Numri i fetvasë: 348 NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

Kategoria: ETIKA E RAPORTEVE

 NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

 Pyetje: NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

A janë të ngarkuar jomuslimanët (jobesimtarët) me degëzimet normative islame, si: namazi, agjërimi etj.?

 Përgjigjja: NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me faktin a janë jobesimtarët të ngarkuar me degëzimet normative islame, juristët muslimanë ndajnë dy mendimet kryesore në vijim1:

Mendimi i parë: Jobesimtarët janë të ngarkuar me bazat dhe degëzimet islame

Shumica e juristëve muslimanë janë të mendimit se Allahu i Madhëruar u ka komunikuar (ligjëruar / kumtuar / ngarkuar) jomuslimanëve (jobesimtarëve) jo vetëm çështjet bazë të fesë islame (parimet themelore islame), si: besimin në Allahun, engjëjt e Tij dhe gjithë sa ka lidhje me kredon (akiden / besimin) islam, por (u ka komunikuar jobesimtarëve) edhe degëzimet e fesë islame, si: namazin, zeqatin, agjërimin dhe ngjashëm.

Lexoni më tepër

NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME Read More »

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Numri i fetvasë: 332 RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

 Pyetje: RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Shpesh na ndodh të dëgjojmë nga persona të së njëjtës familje (sidomos mes bashkëshortëve, vëllezërve dhe motrave) që të fliten pas shpinës së prindërve apo dikujt tjetër prej anëtarëve të së njëjtës familje, fjalë për ta që nëse këta të fundit do t’i dinin, me siguri që do mërziteshin shumë me këta familjarë të tyre që i thonë ato. Në këto raste na ndodh që të reagojmë herë duke i kundërshtuar thënësit e këtyre fjalëve ndër sy dhe herë duke folur prapa krahëve të tyre me njerëz të tjerë lidhur me këto sjellje problematike. A konsiderohet ky veprim përgojim dhe në cilat raste lejohet përgojimi apo kallëzimi i të metave e mangësive të tjetrit prapa krahëve të tij?

Lexoni më tepër

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI Read More »

PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Numri i fetvasë: 331 PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

 PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

 Pyetje: PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Cila është dispozita për mëkatin e rëndë të përgojimit dhe cilat janë shkaqet kryesore të rënies në të?

 Përgjigjja: PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përgojimi është nga mëkatet më të mëdha në të cilat mund të bjerë muslimani/a. Juristët muslimanë kanë theksuar se muslimanit/es i del për detyrë që jo vetëm të mos bëj ai/ajo vetë përgojim, por edhe të mos i dëgjojë përgojimet që bëjnë të tjerët, pasi dëgjimi i tyre e ngarkon personin me barrë mëkati sikurse barra e veprimit të këtij thënësi të përgojimit.

Lexoni më tepër

PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET Read More »

PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Numri i fetvasë: 329 PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

 PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

 Pyetje: PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Cili është përkufizimi për mëkatin e rëndë të përgojimit dhe cilat janë format e kryerjes së tij?

 Përgjigjja: PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe kuptimi i mëkatit të përgojimit1

Kuptimi gjuhësor i gibetit (EL-GIJBEH / përgojim) është “përmendja e të metës së tjetrit ose përmendja e tij për keq, në mosprani të tij (prapa krahëve / pas shpine); pra rënia / shkelja në nderin e tij”.

Lexoni më tepër

PËRGOJIMI-PËRKUFIZIMI DHE FORMAT Read More »

NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

Numri i fetvasë: 317 NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

Kategoria: DISPOZITAT PËRKATËSE TË USHQIMEVE

 NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

 Pyetje: NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT

A është haram (e ndaluar) për muslimanin blerja e kekut tradicional të krishtlindjeve të quajtur “panetonia” dhe nëse të krishterët na bëjnë dhuratë një të tillë ëmbëlsirë a na lejohet ta pranojmë atë (pasi të krishterët në festat e tyre u bëjnë dhurata atyre që i njohin, përfshirë dhe neve muslimanëve). Me thënë të drejtën mua më pëlqen shumë kjo ëmbelsirë, por më kanë thënë se nuk lejohet, pasi kësisoj biem në përngjasim me të krishterët. Sa për informacion këto ëmbëlsira, edhe pse quhen ëmbëlsirat e krishtlindjeve kanë dalë në treg që tani dhe unë nuk di si të bëj?

Lexoni më tepër

NGRËNIA E USHQIMIT FESTIV TË JOMUSLIMANIT Read More »

GJUMI PAS SABAHUT-IKINDISË-AKSHAMIT

Numri i fetvasë: 249 GJUMI PAS SABAHUT-IKINDISË-AKSHAMIT

Kategoria: ETIKA E GJUMIT-ECJES-ULJES-SHTRIRJES

 GJUMI PAS SABAHUT-IKINDISË-AKSHAMIT

 Pyetje: GJUMI PAS SABAHUT-IKINDISË-AKSHAMIT

Kam dëgjuar se pas namazit të sabahut nuk duhet të shtrihemi të flejmë, që të mos na gjejë të shkujdesur ndarja e rizkut (furnizimit) që bëhet në këtë kohë. Po nëse vetëm jemi të shtrirë dhe nuk po flejmë? A mund të na tregoni se cili është mendimi i juristëve muslimanë lidhur me këtë çështje dhe po kështu lidhur me gjumin pas ikindisë edhe pas akshamit?

Përgjigjja: GJUMI PAS SABAHUT-IKINDISË-AKSHAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

GJUMI PAS SABAHUT-IKINDISË-AKSHAMIT Read More »

↓
Scroll to Top