JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

Numri i fetvasë: 409 KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

Kategoria: HAXHI DHE UMRA

749 shfletues/klikues KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA


 Pyetje: KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA


A ka ndonjë vlerë apo veçori lidhur me ardhjen e (ditës së) Arafatit në ditën e premte (xhuma)? A është e vërtetë se nëse dita e Arafatit është (bie) ditën e xhuma dhe kësisoj qëllon për namazin e xhumasë, haxhi i këtillë është i barasvlershëm me shumë haxhe?


 Përgjigjja: KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me vlerën (dobinë) e ardhjes së ditës së Arafatit në ditën e xhuma, juristët muslimanë thonë1:

Së pari: Transmetimet e ardhura në këtë kontekst janë të pavërteta

Duhet ditur se nuk ka haxh më të madh se haxhi; në “Tuhfetu El-Ehuedhij Sherhu Xhami’i Et-Tirmidhi2” autori (El-Mubarekfuri) thotë: “Vërejtje: Në masën e popullatës muslimane është përhapur se nëse dita e Arafatit korrespondon në ditën e xhuma, haxhi [i këtillë] është haxh i madh; por kjo është e pabazë [nuk bazohet në argumentet juridike islame].”Lexoni më tepër

Teksti i hadithit (transmetimit referent të pretenduar profetik) është: “Dita më e mirë është dita e Arafatit nëse korrespondon (përkon) të premten (të xhumanë), që është më mirë [haxhi i këtillë] se shtatëdhjetë haxhe që nuk është [përkon dita e tyre e Arafatit] në të premten (xhumanë)”; transmetim të cilin e kanë konsideruar të kotë / të pavërtetë – të pabazuar tek tradita profetike, sahabët (shokët e Profetit) apo tebi’inët (dijetarët e gjeneratës pas sahabëve / shokëve të Profetit – imamllarët ekzaminues (si: El-Munaui, Ibn Abidin, Es-Sakhaui, Ibn Haxheri, Ibn Nasirudin Ed-Dimashkiu, Ibn El-Kajim, El-Albani etj.).

Së dyti: Arsyeja e përhapjes së këtyre informacioneve

Ndoshta një nga arsyet për përhapjen e kësaj çështje është përmendja e të tilla informacioneve në medh’hebin hanefi dhe atë shafi’i.Lexoni më tepër

Së treti: Përkimi i Arafatit të premten ka dobitë e vetaLexoni më tepër

Rënia e të premtes në ditën e Arafatit bart në vetvete mirësi dhe dallon nga të gjitha ditët në një sërë aspektesh (të përmendura nga dijetarët muslimanë):

> Një haxh i tillë ngjan me haxhin e Profetit (Paqja qoftë mbi të!), pasi edhe qëndrimi i tij në Arafat qëlloi të ishte të premten (xhumanë);

> Dita e Arafatit është festë (vjetore për qëndruesit në Arafat) dhe ajo e premte (xhuma) është gjithashtu festë (javore për mbarë muslimanët); dhe kur përkojnë dy festa në një ditë kjo është diçka e mirë;Lexoni më tepër

> Përbën takimin e dy ditëve më të mira;Lexoni më tepër

> Përkon me ditën kur Zoti i Madhëruar do ta kompletonte fenë e Tij për robërit e Tij besimtarë dhe do ta plotësonte mirësinë e Tij ndaj tyre.5

Allahu e di më mirë. KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

Poshtëshënim:

  1. Shih: islamweb dhe islamqa.
  2. Shih: 4/31 nr. 966.
  3. Shih: Radu El-Muhtar Ale Duri El-Mukhtar 2/621.
  4. Shih: Mugni El-Muhtexh 1/497.
  5. Shih: El-Bukhari 45 dhe Muslimi 3017.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top