JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITAT E VESHJES

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM Read More »

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Numri i fetvasë: 127 DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Kategoria: VESHJA E BURRIT

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

 Pyetje: DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Takija dhe shamija e kokës që mbajnë burrat në vendet arabe, a është çështje tradite apo është sunet i Profetit (Paqja qoftë mbi të!)?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Parimi islam lidhur me veshjet është se “Veshjet janë prej çështjes së traditës që nuk i përket bazës së adhurimeve, por i përket kapitullit të mubahut1 (të lejuarës)”.

Allahu i Madhëruar e ka lënë të lirë çështjen e veshjes dhe nuk i ka urdhëruar njerëzit me një veshje të veçantë a me cilësi të përcaktuara, përveçse në çështje të ditura të kufizuara, kurse jashtë këtyre të fundit është urdhëruar vetëm mbulimi i bollshëm i pjesëve intime trupore përkatëse të secilës gjini dhe u është lënë hapur dera traditave të njerëzve, sipas vendit, kohës dhe kritereve të përgjithshme (kryesore) sheriatike (ligjore islame). Po kështu, në traditën profetike nuk ka as edhe një transmetim të vetëm, ku njerëzit të urdhërohen apo ndalohen në traditat e tyre të veshjeve, me një veshje të përcaktuar.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS Read More »

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Numri i fetvasë: 126 DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Kategoria: VESHJA E GRUAS

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

 Pyetje: DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

A i lejohet muslimanes që të qepë rroba grash, si: funde deri te gjuri, bluza me mëngë të shkurtra, kanatjere etj.?

 Përgjigjja: DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në dy parimet islame “Mjetet marrin dispozitën e qëllimeve” dhe “Çfarë shpie në haram1 (në veprim të palejueshëm a të ndaluar) konsiderohet haram”, dijetarët muslimanë janë të mendimit se fitimi që merret prej çdo objekti që shpie në haram, konsiderohet haram.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ. Read More »

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Numri i fetvasë: 69 MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

 Pyetje: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kush janë ata burra që konsiderohen mahrem të një gruaje (të ndaluar përjetësisht të martohen me atë) dhe si duhet të jetë veshja e gruas muslimane në prani të tyre. Po në prani të burrave të tjerë veç këtyre si duhet të jetë veshja e gruas muslimane?

 Përgjigjja: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi gjuhësor i fjalës arabe “mahrem” është: “diçka e ndaluar apo tabu”; kurse juridikisht  dijetarët muslimanë e përkufizojnë “mahremin” si: “Mashkull i rritur (në moshën e pjekurisë ose pranë saj), i arsyeshëm (pa të meta mendore) dhe i besueshëm, i cili e ka përjetësisht të ndaluar që të martohet me një grua të caktuar, për arsye të një shkaku të ligjshëm dhe sepse ky ndalim është prej të drejtave (përfitimeve) themelore ligjore të saj”.1

Lexoni më tepër

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE Read More »

KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

Numri i fetvasë: 41 KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

Kategoria: VESHJA E GRUAS

KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

 Pyetje: KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

A lejohet veshja e këpucëve të larta (me taka dhe që bëjnë zhurmë, kërcasin) për femrat?

 Përgjigjja: KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Veshja e gruas me këpucë me taka që bëjnë zhurmë në ambientet publike ku ka burra që nuk janë mahrem1 por janë të huaj për të, duhet të eliminohet, sepse ajo është e ndaluar bazuar në thënien e Allahut të Lartësuar: “Le të mos kërcasin me këmbët e tyre e të identifikohet fshehtësia e stolive të tyre.2

Lexoni më tepër

KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË Read More »

VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

Numri i fetvasë: 34 VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

Kategoria: VESHJA E GRUAS

VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

 Pyetje: VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

A ka ndonjë argument sheriatik (ligjor islam) që e angazhon gruan musimane të ketë një ngjyrë të caktuar për veshjen e saj? A lejohet që ajo të veshë ngjyra të ndryshme, si shami të zezë ose të kuqe dhe fund apo bluzë me një ngjyrë tjetër?

 Përgjigjja: VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Para se t’i përgjigjemi kësaj pyetje, na duhet të theksojmë parimin e rëndësishëm islam, se “si rregull, adhurimet nuk kryhen vetëm se me argument, teksa traditat nuk ndalohen vetëm se me argument.” Rrobat dhe ngjyrat e tyre hyjnë tek çështjet e traditës dhe jo adhurimit, prandaj kushdo që ndalon diçka në llidhje me to, duhet t’i përmbahet argumenteve sheriatike (ligjore islame)…

Lexoni më tepër

VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN Read More »

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Numri i fetvasë: 33 MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

 Pyetje: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

A duhet patjetër që pardesyja ose rroba e gruas muslimane të preki tokën? Çfarë duhet të bëjë ajo nëse skaji i rrobës së saj zvarritet përtokë në ndyrësira?

 Përgjigjja: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e zgjatjes së pjesës fundore të veshjes së muslimanes, poshtë  nyjave të këmbëve, dijetari i shquar Ibn Haxheri thekson se e tillë gjë është:

Mustehab1 (e pëlqyeshme): kur rroba e gruas është një pëllëmbë poshtë nyjave të këmbëve të saj [një pëllëmbë më shumë sesa u lejohet burrave];

Lexoni më tepër

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE Read More »

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Numri i fetvasë: 32 VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

 Pyetje: VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

A i lejohet gruas së mbuluar, që gjatë verës kur është shumë vapë, të veshë sandale pa çorape?

 Përgjigjja: VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një nga kushtet e hixhabit1 është që ai të përfshijë të gjithë trupin e gruas, ku përjashtim, sipas shumicës së dijetarëve (përfshirë medh’hebin hanefi dhe maliki) bëjnë fytyra dhe dy pëllëmbët e gruas, të cilat nuk janë prej auretit2 të saj që duhet mbuluar.

Lexoni më tepër

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN Read More »

↓
Scroll to Top