JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VESHJA E BURRIT

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM Read More »

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Numri i fetvasë: 127 DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Kategoria: VESHJA E BURRIT

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

 Pyetje: DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Takija dhe shamija e kokës që mbajnë burrat në vendet arabe, a është çështje tradite apo është sunet i Profetit (Paqja qoftë mbi të!)?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Parimi islam lidhur me veshjet është se “Veshjet janë prej çështjes së traditës që nuk i përket bazës së adhurimeve, por i përket kapitullit të mubahut1 (të lejuarës)”.

Allahu i Madhëruar e ka lënë të lirë çështjen e veshjes dhe nuk i ka urdhëruar njerëzit me një veshje të veçantë a me cilësi të përcaktuara, përveçse në çështje të ditura të kufizuara, kurse jashtë këtyre të fundit është urdhëruar vetëm mbulimi i bollshëm i pjesëve intime trupore përkatëse të secilës gjini dhe u është lënë hapur dera traditave të njerëzve, sipas vendit, kohës dhe kritereve të përgjithshme (kryesore) sheriatike (ligjore islame). Po kështu, në traditën profetike nuk ka as edhe një transmetim të vetëm, ku njerëzit të urdhërohen apo ndalohen në traditat e tyre të veshjeve, me një veshje të përcaktuar.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VESHJES SË TAKIJES-ÇALLMËS Read More »

↓
Scroll to Top