JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SIJRA-JETËSHKRIMI PROFETIK

DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Numri i fetvasë: 374 DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Kategoria: KARAKTERISTIKAT E PROFETIT

DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

 Pyetje: DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Jam një muslimane shumë e mahnitur me personin e Profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!). A më lejohet që ta dashuroj atë dhe të dëshiroj edhe të lutem të jem bashkëshortja e tij në Xhenet?

 Përgjigjja: DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

DUA TË JEM GRUAJA E PROFETIT NË XHENET Read More »

DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Numri i fetvasë: 296 DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Kategoria: SIJRA-JETËSHKRIMI PROFETIK

 DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

 Pyetje: DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Kemi dëgjuar shumë mendime lidhur me faktin se cila është data e lindjes së profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) dhe sa ishte mosha e tij dhe data kur i zbriti Shpallja hyjnore dhe kur emigroi në Medine. Ku qëndron arsyeja e mendimeve të ndryshme lidhur me këto të dhëna të rëndësishme të historisë profetike dhe cilat janë mendimet më të fuqishme mbi to?

 Përgjigjja: DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE Read More »

VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 276 VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Kategoria: HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

 VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

 Pyetje: VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi i vitit apo kalendarit hixhri (hënor / islam)? Cila është dispozita e përdorimit të kalendarit sipas Mesihut apo Krishtit (kalendarit gregorian / diellor) dhe dispozita e mos/përdorimit të kalendarit hixhri?

 Përgjigjja: VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi i vitit / kalendarit hixhri1;

Fjala “hixhri” rrjedh nga fjala arabe “HEXHERA / la, u ndërpre, doli, iku, emigroi” dhe prej kuptimeve bazë të saj është ai i daljes apo emigrimit nga një tokë dhe shkuarjes në një tjetër, duke e lënë të parën për të dytën; teksa në kuptimin sheriatik (ligjor islam) kuptimi i hixhretit (emigrimit) është ”lënia e vendit (territorit / shtetit) joislam2 apo atij ku mbisundon bidati3 (risitë në fenë islame) apo harami4 dhe shkuarja atje ku mbisundon Islami; lënia e shoqërisë së keqe dhe veprave të këqija (harameve); si dhe hixhreti (emigrimi) në kuptimin e largimit apo ikjes prej dëmtimeve që cenojnë fizikun (trupin), pasurinë apo familjarët e muslimanit5.

Lexoni më tepër

VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA Read More »

HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Numri i fetvasë: 275 HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Kategoria: HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

 HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

 Pyetje: HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Cili është historiku i kalendarit hënor (hixhri)?

 Përgjigjja: HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me historikun e kalendarit hixhri para Islamit dhe më pas thuhet sa vijon1:

Së pari: Përdorimi i muajve të kalendarit hixhri para Islamit

Arabët para Islamit përdornin vitin hënor që (si diellori) ka 12 muaj, çdonjëri prej të cilëve fillon me shfaqjen e hënës së re dhe mbaron me rishfaqjen e saj dhe katër prej këtyre dymbëdhjetë muajve ishin muajt e shenjtë2 (Rexheb, Dhul Ka’de, Dhul Hixhe dhe Muharrem).

Lexoni më tepër

HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR Read More »

KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Numri i fetvasë: 274 KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Kategoria: HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

 KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

 Pyetje: KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Meqenëse sapo kemi hyrë në vitin e ri hixhri (sipas kalendarit hënor / islam), a mund të na jepni një informacion mbi trajtësimin e këtij kalendari, muajt e tij dhe domethënien e tyre?

 Përgjigjja: KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Trajta e kalendarit hënor (hixhri / islam)

Popujt që e bazojnë kalendarin e tyre tek hëna janë të shumtë, si: indianët, hebrenjtë, kinezët, persët në të shkuarën, por ata që janë bazuar më së shumti tek ky kalendar janë arabët, që në zanafillën e tyre dhe deri më sot.

Lexoni më tepër

KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT Read More »

SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Numri i fetvasë: 256 SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Kategoria: VIRTYTET-MERITAT E PROFETIT

SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

 Pyetje: SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Feja jonë na mëson ta duam Allahun, të Derguarin e Tij (Paqja qoftë mbi të!) dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. A e quan feja jonë Muhamedin (Paqja qoftë mbi të!) të shenjtë? Unë e di se ajo që duhet është që ne ta duam dhe ndjekim atë në çfarë ka vepruar dhe jo ta bëjmë të shenjtë (hyjnizojmë)?

Përgjigjja: SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me fjalën “TEǨDIIS / shenjtërim” nënkuptohet “TEǍĎȞIIM-i / madhërimi” dhe zakonisht kur kjo fjalë flitet për krijesat, ajo përdoret për kë/çfarë kalon cakun ligjor (kufirin e lejuar). Porse fjala “TEǨDIIS / shenjtërim” bart edhe kuptimet: dëlirje / pastrim (i të cilësuarit me këtë fjalë) nga të metat / mangësitë dhe të qenët i bekuar.

Lexoni më tepër

SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE Read More »

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Numri i fetvasë: 5 AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

 Pyetje: AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

A mund të agjërohet në ditën e lindjes së profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!)?

 Përgjigjja: AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket ditëlindjes së Profetit (Paqja qoftë mbi të!), ajo që nënkuptohet është dita në të cilën ai (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur dhe kjo ditë në origjinë, sipas haditheve të sakta të ardhura nga Profeti (Paqja qoftë mbi të!), i ka takuar që të ketë qenë ditë e hënë (në arabisht “JEUMU EL-ITHNEJN”). Gjithashtu një nga shkaqet që ka cekur Profeti (Paqja qoftë mbi të!) për agjërimin e kësaj dite, është pikërisht fakti se kjo është dita kur ai është lindur.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT Read More »

↓
Scroll to Top