JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Numri i fetvasë: 296 DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Kategoria: SIJRA-JETËSHKRIMI PROFETIK

 DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

 Pyetje: DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Kemi dëgjuar shumë mendime lidhur me faktin se cila është data e lindjes së profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) dhe sa ishte mosha e tij dhe data kur i zbriti Shpallja hyjnore dhe kur emigroi në Medine. Ku qëndron arsyeja e mendimeve të ndryshme lidhur me këto të dhëna të rëndësishme të historisë profetike dhe cilat janë mendimet më të fuqishme mbi to?

 Përgjigjja: DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE Read More »

VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 276 VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Kategoria: HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

 VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

 Pyetje: VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi i vitit apo kalendarit hixhri (hënor / islam)? Cila është dispozita e përdorimit të kalendarit sipas Mesihut apo Krishtit (kalendarit gregorian / diellor) dhe dispozita e mos/përdorimit të kalendarit hixhri?

 Përgjigjja: VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi i vitit / kalendarit hixhri1;

Fjala “hixhri” rrjedh nga fjala arabe “HEXHERA / la, u ndërpre, doli, iku, emigroi” dhe prej kuptimeve bazë të saj është ai i daljes apo emigrimit nga një tokë dhe shkuarjes në një tjetër, duke e lënë të parën për të dytën; teksa në kuptimin sheriatik (ligjor islam) kuptimi i hixhretit (emigrimit) është ”lënia e vendit (territorit / shtetit) joislam2 apo atij ku mbisundon bidati3 (risitë në fenë islame) apo harami4 dhe shkuarja atje ku mbisundon Islami; lënia e shoqërisë së keqe dhe veprave të këqija (harameve); si dhe hixhreti (emigrimi) në kuptimin e largimit apo ikjes prej dëmtimeve që cenojnë fizikun (trupin), pasurinë apo familjarët e muslimanit5.

Lexoni më tepër

VITI HIXHRI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA Read More »

HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Numri i fetvasë: 275 HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Kategoria: HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

 HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

 Pyetje: HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Cili është historiku i kalendarit hënor (hixhri)?

 Përgjigjja: HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me historikun e kalendarit hixhri para Islamit dhe më pas thuhet sa vijon1:

Së pari: Përdorimi i muajve të kalendarit hixhri para Islamit

Arabët para Islamit përdornin vitin hënor që (si diellori) ka 12 muaj, çdonjëri prej të cilëve fillon me shfaqjen e hënës së re dhe mbaron me rishfaqjen e saj dhe katër prej këtyre dymbëdhjetë muajve ishin muajt e shenjtë2 (Rexheb, Dhul Ka’de, Dhul Hixhe dhe Muharrem).

Lexoni më tepër

HISTORIKU I KALENDARIT HIXHRI-HËNOR Read More »

KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Numri i fetvasë: 274 KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Kategoria: HIXHRETI-EMIGRIMI PROFETIK

 KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

 Pyetje: KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Meqenëse sapo kemi hyrë në vitin e ri hixhri (sipas kalendarit hënor / islam), a mund të na jepni një informacion mbi trajtësimin e këtij kalendari, muajt e tij dhe domethënien e tyre?

 Përgjigjja: KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Trajta e kalendarit hënor (hixhri / islam)

Popujt që e bazojnë kalendarin e tyre tek hëna janë të shumtë, si: indianët, hebrenjtë, kinezët, persët në të shkuarën, por ata që janë bazuar më së shumti tek ky kalendar janë arabët, që në zanafillën e tyre dhe deri më sot.

Lexoni më tepër

KALENDARI HIXHRI-HËNOR-TRAJTA-MUAJT Read More »

↓
Scroll to Top