JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MREKULLIA E KURANIT

PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

Numri i fetvasë: 239 PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

Kategoria: MREKULLIA ORATORIKE-SQARUESE NË KURAN

 PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

 Pyetje: PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

A mund të na shpjegoni interpretimin e thënieve kuranore në të cilat Allahu i Lartësuar shprehet për Veten e Tij në vetën e parë të numrit shumës, pra me përemrin vetor “Ne”?

Përgjigjja: PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përemri vetor hyjnor “Ne” shpreh vlerësim dhe madhërim

Prej metodologjisë së arabishtes (por edhe shqipes dhe shumë gjuhëve të tjera) është që në raste të veçanta, edhe pse i flasim një personi të vetëm, në formë mirësjelljeje, vlerësimi apo madhërimi, atij i drejtohemi me përemrin vetor shumës “ju” apo derivatet (prejardhjet) e tij gjuhësore.

Lexoni më tepër

PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE Read More »

FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Numri i fetvasë: 220 FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Kategoria: KURANI DHE SHKENCA BASHKËKOHORE

 FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

 Pyetje: FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Në çfare forme është toka dhe a lëviz ajo? Po yjet dhe dielli a janë planete? Desha të di a flitet në lidhje me këto realitete ndër dijetarët muslimanë?

 Përgjigjja: FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Realiteti i formës së tokës ndër dijetarët muslimanë

Fakti që toka është e rrumbullakët bazohet në realitetin e dëshmuar dhe për më tepër në fjalët e dijetarëve muslimanë të mbështetura në kontekstin kuranor ku ky realitet shprehet me fjalën arabe “JUKEU-UIRU / mbështjell (rrokullis)”, që nënkupton mbështjellën apo rrokullisjen e ngjashme me atë të çallmës. Nga ana tjetër kjo rrumbullakosje nuk e mohon realitetin tjetër se toka është në formë vezake (e shtypur në pole).1

Lexoni më tepër

FORMA-LËVIZJA E TOKËS SIPAS ISLAMIT Read More »

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Numri i fetvasë: 64 DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Kategoria: DEFORMIMI-INTERPRETIMI I ATRIBUTEVE HYJNORE

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

 Pyetje: DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Cila është kundërpërgjigjja ndaj mohuesve të disa prej emrave dhe cilësive të përsosura hyjnore?

 Përgjigjja: DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Debati mes pohuesit të të gjitha cilësive hyjnore të ardhura në Kuran dhe Traditën Profetike (me arsyetimin se pohimi i tyre nuk nxjerr si domosdoshmëri trupëzimin/gjymtyrizimin e Zotit dhe përngjasimin e Tij me krijesën) dhe mohuesit të disa prej këtyre cilësive hyjnore (me arsyetimin se pohimi i tyre nxjerr si domosdoshmëri trupëzimin/gjymtyrizimin e Zotit dhe përngjasim e Tij me krijesën), ka rrjedhën në vijim (për të lexuar materialin e plotë klikoni këtu!):

Lexoni më tepër

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE Read More »

KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Numri i fetvasë: 60 KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Kategoria: RREGULLAT PËR ATRIBUIMIN HYJNOR

KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

 Pyetje: KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Në Kuran përmendet se Allahu i Madhëruar qëndron mbi Arsh. Ky ajet, a është në kuptimin figurativ, apo Allahu i Madhëruar qëndron vërtet mbi Arsh?

 Përgjigjja: KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Cilësia hyjnore e istiuasë (ngritjes, lartësimit, ngjitjes, qëndrimit mbi Arsh/Fronin hyjnor) të Zotit, është një cilësi veprore e Zotit të Lartësuar, të cilën Ehlus-Sunneh Uel Xhema’ah1 (Ithtarët e Praktikës Profetike të Unifikuar në të) e pohojnë për Allahun e Madhëruar pa e devijuar nga kuptimi i saj (gjuhësor), në një formë të tillë që është e denjë për Allahun dhe pa e përngjasuar me istiuanë (ngritjen, lartësimin, ngjitjen dhe qëndrimin mbi fron) të krijesës, pasi askush nuk përngjan dhe shëmbëllen me Veten hyjnore të Allahut të Lartmadhëruar dhe as më Cilësitë e Tij hyjnore.

Lexoni më tepër

KUPTIMI I QËNDRIMIT TË ALLAHUT MBI ARSH Read More »

KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

Numri i fetvasë: 59 KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

Kategoria: KUPTIMI REAL DHE FIGURATIV NË KURAN

KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

 Pyetje: KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

A përmbajnë apo jo fjalët e Kuranit dhe Traditës Profetike kuptim alegorik (të tërthortë)? Cili është qëndrimi që duhet të mbajë muslimani lidhur me kuptimet e emrave dhe cilësive të Allahut të ardhura në Kuran dhe Traditën Profetike, pra a duhen marrë ato në kuptimet e tyre reale (të drejtpërdrejta), apo ka raste që ato duhet të merren në kuptimet e tyre figurative (të tërthorta)?

 Përgjigjja: KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KUPTIMI ALEGORIK-FIGURATIV NË KURAN Read More »

↓
Scroll to Top