JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

Numri i fetvasë: 239 PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

Kategoria: MREKULLIA ORATORIKE-SQARUESE NË KURAN

4 124 shfletues/klikues PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE


 Pyetje: PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE


A mund të na shpjegoni interpretimin e thënieve kuranore në të cilat Allahu i Lartësuar shprehet për Veten e Tij në vetën e parë të numrit shumës, pra me përemrin vetor “Ne”?


Përgjigjja: PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përemri vetor hyjnor “Ne” shpreh vlerësim dhe madhërim

Prej metodologjisë së arabishtes (por edhe shqipes dhe shumë gjuhëve të tjera) është që në raste të veçanta, edhe pse i flasim një personi të vetëm, në formë mirësjelljeje, vlerësimi apo madhërimi, atij i drejtohemi me përemrin vetor shumës “ju” apo derivatet (prejardhjet) e tij gjuhësore.Lexoni më tepër

Së dyti: Përemri vetor hyjnor “Ne” i referohet dhe kthehet prerazi njëjësit

Kjo duket qartë sidomos në rastet e thënieve të shumta kuranore ku përemri vetor hyjnor këmbehet brenda të njëjtit kontekst mes shumësit e njëjësit dhe i referohet prerazi këtij të fundit, fakt ky që tregon se si përemri vetor hyjnor i trajtës së shumësit edhe ai i njëjësit përcaktohen dhe kthehen tek Allahu i Madhëruar. Të këtij konteksti janë p. sh. fjalët e Allahut të Madhëruar në vijim:

Ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje, që të mos i kemi shpallur se: “S’ka zot tjetër përveç Meje, andaj më adhuroni (vetëm) Mua!1; ku përemri “Ne” në kumtimin hyjnor “Ne nuk kemi nisur”, i takon prerazi vetëm Allahut, bazuar kjo në fjalinë interpretuese “S’ka zot tjetër përveç Meje, andaj më adhuroni (vetëm) Mua!”, ku vërehet lehtësisht sesi i Lartmadhëruari nuk thotë “S’ka zot tjetër përveç Nesh”.Lexoni më tepër

Së treti: Përemri vetor hyjnor “Ne” shpreh titujt apo emrat e shumtë të lavdëruar

Tjetër formë e përdorimit të shumësit madhërues duke u shprehur me “ne”, është kur një person bën fjalë për titujt apo emrat e tij të shumtë të lavdëruar, ku çdo emër qëndron në rangun e të emërtuarit me të. Në këtë kontekst themi gjithashtu, se kur Allahu i Madhëruar, të Cilit i takon shembulli më i lartë, përdor trajtën madhëruese “Ne” të të shprehurit, Ai bën fjalë për emrat e Tij të përsosur hyjnorë. Kjo shprehet qartë në kontekstet kuranore në vijim:

Vallë, a mos u lodhëm Ne gjatë krijimit të parë? Jo, por ata dyshojnë në krijimin e sërishëm3; në këtë thënie kuranore vërtetohet se kemi të bëjmë me një krijim të parë dhe vërejmë gjithashtu se Allahu i Madhëruar për këtë periudhë para krijimit të parë ka përdorur për Veten e Tij përemrin shumës “Ne”, edhe pse dihet se kur Allahu solli në ekzistencë krijimin e parë, nuk ekzistonte me të askush veç emrave të Tij të përsosur hyjnorë; së këtejmi kuptohet se përemri shumës “Ne” i ardhur në këtë thënie kuranore, i referohet pikërisht emrave të shumtë të bukur të Allahut të Madhëruar.Lexoni më tepër

– Për ta përmbledhur, themi se të gjitha trajtat e shumësit me të cilat shprehet Allahu lidhur me Veten e Tij hyjnore, i referohen meritës së Tij për madhështi absolute, emrave e cilësive të Tij të shumta dhe po kështu ndihmësve dhe engjëjve të shumtë që i përkasin ushtrive të Zotit që të bindshëm i shërbejnë Urdhrit të Tij.7

Allahu e di më mirë. PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE

PSE SHPREHET ZOTI ME PËREMRIN NE
 

  1. El-Enbija: 25.
  2. El-Ankebut: 8.
  3. Kaf: 15.
  4. El-Enbija: 104.
  5. Es-Saffat: 75.
  6. El-Kamar: 10.
  7. Shih: islamqa, islamqa, islamweb, islamweb dhe ahlalhdeeth.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top