JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ZEKATI-LËMOSHA E DETYRUESHME

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Numri i fetvasë: 344 SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Kategoria: VEPRAT E MIRA DHURUAR TË VDEKURVE

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

 Pyetje: SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Xhaxhai im do që të çelë një bunar (pus) uji në Afrikë, në emër të nënës, e cila ka dy muaj që ka ndërruar jetë. A është kjo sadaka e bërë për familjarin e vdekur prej më të mirave dhe a bën që familjari ta bëj atë direkt në emër të të vdekurit apo ta bën atë në emër të vet dhe pastaj e bën nijetin (qëllimin) që ta japë si sadaka (lëmoshë) për të vdekurin; si është më mirë?

 Përgjigjja: SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA Read More »

PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Numri i fetvasë: 306 PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

 PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

 Pyetje: PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Nëse një thesar i fshehur është i mbyllur me amanet si mund të hapet pa u dëmtuar personi i cili do që ta marrë atë dhe pa u dëmtuar edhe thesari gjatë marrjes? Nëse është një amanet i fortë, i lënë prej shumë vitesh, si mund të thyhet me siguri të plotë pa u dëmtuar? Dua të di se si i bëjnë amanetet (nëse e dini)? Me fjalë të tjera ështe gjetur një thesar i fshehur në shpellë dhe mendohet se është thesar i vjetër i lënë nga turqit, domethënë që nuk e dimë se kush është pronari. Tani puna qëndron se ky thesar nuk mund të merret dot sepse është i lënë me amanet dhe kush hyn brenda (shpellës së thesarit) del i keqtrajtuar/i masakruar. Kush janë këta që e masakrojnë njeriun që hyn brenda shpellës së thesarit; a janë ata xhindet dhe si mund të thyhet amaneti që të hyhet brenda pa u dëmtuar kush hyn dhe pa u dëmtuar thesari?

Lexoni më tepër

PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET Read More »

PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Numri i fetvasë: 293 PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

 PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

 Pyetje: PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Cila është arsyeja e lejimit të përvetësimit të thesarit paraislamik dhe si vepron muslimani kur gjen një thesar paraislamik në një shtet islam ose joislam që ka ose jo marrëveshje paqeje me muslimanët?

 Përgjigjja: PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me lejimin e pronësimit të thesarit paraislamik, juristët muslimanë theksojnë sa vijon1:

Së pari: Arsyeja e lejimit të përvetësimit të thesarit paraislamik

Lexoni më tepër

PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK Read More »

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 292 THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

 Pyetje: THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

A lejohet përvetësimi i thesareve të nxjerrja (të gjetura) në vendet që u përkasin gjeneratave njerëzore të panjohura apo ngjashëm?

 Përgjigjja: THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe llojet e thesarit

Fjala “thesar” në kontekstin e saj të përgjithshëm i përgjigjet fjalës arabe “EL-KENZU”, që përdoret si për thesarin e groposur nga muslimanët (në epokën islamike apo shtetin islam) ashtu edhe për atë të groposur prej njerëzve të epokës paraislamike (para dërgimit të Profetit Muhamed, Paqja qoftë mbi të1).

Lexoni më tepër

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË Read More »

MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Numri i fetvasë: 286 MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Kategoria: DISPOZITAT-ZEKATI I PARAVE DHE RROGËS

 MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

 Pyetje: MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Si llogariten nevojat bazë dhe minimumi jetik që (sipas njërit prej mendimeve të juristëve muslimanë) përjashtohen nga zekati?

 Përgjigjja: MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me llogaritjen e minimumit jetik dhe nevojave bazë, që bazuar në një mendim të fuqishëm të juristëve muslimanë janë të përjashtuara dhe nuk llogariten në zekatin e pasurisë, thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

MINIMUMI JETIK-NEVOJAT BAZË-LLOGARITJA Read More »

SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Numri i fetvasë: 285 SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Kategoria: DISPOZITAT-ZEKATI I PARAVE DHE RROGËS

SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

 Pyetje: SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Kemi një sasi parashë që e ka mbërritur vlerën e nisabit (pasurisë obliguese të zekatit) që e kemi depozituar në bankë për blerjen e një banese. Pjesa tjetër e të hyrave tona (pa këtë depozitim) vjen nga rroga e burrit që mund të mbulojë vetëm shpenzimet tona familjare mujore dhe që në fund të muajit bie nën vlerën e nisabit. A e kemi obligim që të japim zekat për depozitimin bankar që kemi bërë me qëllim që të mbledhim shumën e duhur për blerjen e banesës sonë?

 Përgjigjja: SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT

Lexoni më tepër

SHTESA MBI NEVOJAT SI KUSHT I ZEKATIT Read More »

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Numri i fetvasë: 284 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Kategoria: KUR BËHET OBLIGIM-DETYRIM ZEKATI

 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

 Pyetje: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Cilat janë kushtet bazë (të përgjithshme) të kapitalit (pasurisë / mallit) për të cilin duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit)?

 Përgjigjja: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kushtet e përgjithshme të kapitalit apo pasurisë për të cilën duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit) janë si vijon1:

Së pari: Pronësia e plotë e pasurisë zekatore

a. Kjo pasuri të jetë në pronësinë e plotë të pronarit të saj2

Lexoni më tepër

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË Read More »

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Numri i fetvasë: 283 NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Kategoria: ZEKATI I ARIT-ARGJENDIT-PARAVE

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

 Pyetje: NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

A mund të na shpjegoni kuptimin mbi nisabin e pasurisë apo vlerën pasurore në prani të së cilës bëhet obligim (i detyrueshëm) nxjerrja e zekatit të pasurisë?

 Përgjigjja: NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja kryesore që duhet ditur lidhur me llogaritjen e zekatit të pasurisë, është përllogaritja e nisabit (vlerës së përcaktuar pasurore obliguese të zekatit), ku më konkretisht thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

NISABI-PASURIA OBLIGUESE E ZEKATIT Read More »

SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Numri i fetvasë: 282 SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Kategoria: VLERAT E SADAKASË-LËMOSHËS

 SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

 Pyetje: SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Cili është përkufizimi gjuhësor dhe ai terminologjik (juridik) i sadakasë (lëmoshës) dhe cilat janë disa nga vlerat kryesore të saj?

 Përgjigjja: SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe llojet e sadakasë (lëmoshës)1

a. Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i sadakasë

Kuptimi gjuhësor i sadakasë është: “Lëmoshë / bamirësi”,- kurse kuptimi terminologjike (juridik) i sadakasë është: “Çfarë i jepet nevojtarëve për hatër (kënaqësi) të Allahut”.

Lexoni më tepër

SADAKAJA-PËRKUFIZIMI-LLOJET-VLERA Read More »

ZEKATI I PASURISË-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 281 ZEKATI I PASURISË-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: ZEKATI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

 ZEKATI I PASURISË-KUPTIMI-DISPOZITA

 Pyetje: ZEKATI I PASURISË-KUPTIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi i zekatit të pasurisë dhe kuptimi i tij dhe cila është dispozita apo gjykimi në fenë islam për të?

 Përgjigjja: ZEKATI I PASURISË-KUPTIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi i zekatit1

Kuptimi gjuhësore i fjalës “zekat” është: pastrim, shtim (zhvillim) dhe bereqet (mbarësi a begati), si dhe: mirësi, ajkë e diçkaje dhe çfarë nxirret nga pronari i saj për ta pastruar këtë të fundit me të; ndërsa kuptimi terminologjik i zekatit të pasurisë është: “pjesë e caktuar e një kapitali të caktuar2, që i jepet një kategorie të caktuar, sipas përshkrimeve të caktuara3”.

Lexoni më tepër

ZEKATI I PASURISË-KUPTIMI-DISPOZITA Read More »

↓
Scroll to Top