JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SEXHDJA E HARRESËS-SEHVI SEXHDJA

NËSE IMAMI NGRIHET NË REKATIN E PESTË

Numri i fetvasë: 402 NËSE IMAMI NGRIHET NË REKATIN E PESTË

Kategoria: SHTESAT NË NAMAZ

NËSE IMAMI NGRIHET NË REKATIN E PESTË

 Pyetje: NËSE IMAMI NGRIHET NË REKATIN E PESTË

A lejohet shkëputja prej imamit dhe dhënia selam para tij nëse imami falë pesë rekate në namazin farz (të obliguar) katër rekatësh? Me fjalë të tjera, si duhet të veprojë xhemati (ndjekësi) nëse imami i tij shton një rekat në namaz?

 Përgjigjja: NËSE IMAMI NGRIHET NË REKATIN E PESTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Mendimi i saktë (që përbën mendimin e shumicës së juristëve muslimanë) është se kush falet pas imamit e ka të ndaluar (haram) që ta ndjek imamin nëse (ky person që po falet pas këtij imami) e di se kemi të bëjmë me një shtesë në namaz (në rastin në fjalë me faljen e një rekati më tepër), pasi  të vepruarit kësisoj (shtesa me dashje dhe vetëdije në namaz) e bën namazin të pavlefshëm, sepse “pasimi në diçka që nuk është e ligjëruar nuk lejohet”, si dhe bazuar në rregullin e “ndalimit të sjelljes së shtesave të qëllimshme në namaz”.

Lexoni më tepër

NËSE IMAMI NGRIHET NË REKATIN E PESTË Read More »

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Numri i fetvasë: 173 TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

 Pyetje: TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT

Dyshoj shumë gjatë namazit, aq sa nuk mbaj mend a fala tre apo katër rekatë; a bëra dy apo një sexhde; a u ula apo jo në teshehudin e parë etj. Më ndodh që ky dyshim të më vijë gjatë faljes ndoshta edhe tre herë në ditë; në disa ditë të tjera një herë në ditë dhe në disa ditë të tjera nuk kam fare dyshim. A është sa në fjalë vesves e ta injorojë duke mos bërë fare sehvi sexhde (sexhde hutimi/gabimi), apo më del si detyrë që të bëjë sehvi sexhde edhe nëse ky dyshim në namaz më përsëritet mëse një herë?

Lexoni më tepër

TË DYSHUARIT E SHUMTË GJATË NAMAZIT Read More »

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Numri i fetvasë: 172 DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

 Pyetje: DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Të shumtë janë personat që vuajnë nga dyshimi dhe hutimi në namaz, abdes, pastrim në banjo etj. Ju lutemi na i shpjegoni në mënyrë të përmbledhur konceptet e dyshimit dhe hutimit gjatë adhurimit, në dritën e asaj që kanë thënë dijetarët e kualifikuar muslimanë për këtë çështje?

 Përgjigjja: DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në këtë trajtesë do të mundohemi që të japim një përshkrim të përmbledhur rreth sigurisë, dyshimit dhe hutimit, me qëllim që të kuptohet qartë thelbi i çështjes së parashtruar. Këtë do ta bëjmë përmes pikave në vijim:

Lexoni më tepër

DYSHIMI DHE HUTIMI GJATË ADHURIMIT Read More »

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Numri i fetvasë: 171 LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Kategoria: DYSHIMI NË NAMAZ

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

 Pyetje: LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Disa herë, menjëherë pas abdesit dhe disa herë pak kohë pas tij më kap dyshimi a i kam dhënë mes’h (fshirje me dorë të lagur) kokës apo çorapeve, a i kam larë bërrylat etj.; herë të tjera pasi të jem pastruar në banjo më ndodh të harrojë a e kam larë apo jo krejtësisht vendin e jashtëqitjes së madhe dhe të vogël. Si duhet të veproj?

 Përgjigjja: LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parashtruar është trajtuar nga juristët muslimanë në dritën e rregullit juridik islam “Dyshimi pas mbarimit të adhurimit, nuk ndikon (nuk merret fare parasysh)”.

Lexoni më tepër

LINDJA E DYSHIMIT PAS ADHURIMIT Read More »

↓
Scroll to Top