JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

Numri i fetvasë: 453 IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

yetje: IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje obligimin kundrejt detyrimit të pakryer të ritualit dhe se çfarë i ndalohet e çfarë jo personit në ihram?

 Përgjigjja: IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar obligimin kundrejt detyrimit të pakryer të ritualit dhe se çfarë i ndalohet e çfarë jo personit në ihram, si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME Read More »

IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

Numri i fetvasë: 452 IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

yetje: IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me “ndalimin (e ihramit) pa shpërblesë / kontratën e martesës” dhe “ndalimin me shpërblesë të rreptë / marrëdhëniet seksuale dhe fillesat e tyre”?

 Përgjigjja: IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar “ndalimin (e ihramit) pa shpërblesë / kontratën e martesës” dhe “ndalimin me shpërblesë të rreptë / marrëdhëniet seksuale dhe fillesat e tyre”, si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË Read More »

IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

Numri i fetvasë: 451 IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

yetje: IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me veshjet e qepura (qarkuese të gjymtyrëve) për meshkujt në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në këtë rast?

 Përgjigjja: IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me veshjet e qepura (qarkuese të gjymtyrëve) për meshkujt në ihram,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE Read More »

IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

Numri i fetvasë: 450 IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

yetje: IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me parfumimin dhe mbulimin e kokës së mashkullit në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me parfumimin dhe mbulimin e kokës së mashkullit,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT Read More »

IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

Numri i fetvasë: 449 IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

yetje: IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me prerjen (heqjen) e qimeve (flokëve etj.) dhe thonjve për personin në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me prerjen (heqjen) e qimeve (flokëve etj.) dhe thonjve,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE Read More »

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Numri i fetvasë: 448 IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

yetje: IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me llojet e ndalimeve të rehatisë për personin në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me llojet e ndalimeve të rehatisë dhe çfarë kërkohet në rastin e tyre,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET Read More »

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Numri i fetvasë: 447 NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

yetje: NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me domethënien e ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre?

 Përgjigjja: NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit, detyrimet e tij dhe shpërblesën për lënien e tyre, ku në lidhje me domethënien e ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre, janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI Read More »

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 443 DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

yetje: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth dispozitave të tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres?

 Përgjigjja: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat e tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE Read More »

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Numri i fetvasë: 442 IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

yetje: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth namazit që falet para ihramit (para bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit), a është ky një namaz i veçantë për ihramin dhe mbi njohuritë kryesore rreth telbije-s?

 Përgjigjja: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar se cilat janë sunetet (veprimet e pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit / umres), ku në lidhje me ihramin (qëllimin për nisjen e ritualit) pasi të falet një namaz /  a ka ihrami një namaz të veçantë për të dhe telbije-n (thënien: “LEB-BEJKELL-LLAAHUM-ME …”); janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2 Read More »

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Numri i fetvasë: 441 IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

yetje: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth guslit, veshjes specifike për meshkujt dhe parfumimit, në kuadrin e suneteve (veprimeve të pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit ose umres)?

 Përgjigjja: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar se cilat janë sunetet (veprimet e pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit / umres), ku në lidhje me guslin (larjen rituale të gjithë trupit), me hyrjen e mashkullit në ihram (nisjen e ritualit) shoqëruar me veshjen e izarit (copë si peshqir a ngjashëm që vishet nga brezi e poshtë) dhe ridau-t (copë si pelerinë), dhe në lidhje me parfumimin; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1 Read More »

↓
Scroll to Top