JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

AGJËRIMI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Numri i fetvasë: 78 KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Kategoria:  OBLIGIMI I AGJËRIMIT-KUSHTET

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Cila është domethënia e agjërimit? Kush e ka obligim agjërimin dhe kush nuk e ka obligim atë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin islam agjërim kuptohet lënia e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale, nga momenti i agimit të ditës deri në perëndim të diellit, si adhurim ndaj Allahut. Qëllimi i vetëm i agjërimit të muslimanit është fitimi i kënaqësisë së Allahut, edhe pse përfitimet fiziko-shpirtërore të agjërimit janë të panumërta.

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO Read More »

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 77 KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria: DISPOZITAT E KEFARATIT-SHLYERJES

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kam dëgjuar se kefarati (shlyerja) e agjërimit të Ramazanit ndryshon në varësi të mënyrës së prishjes së tij apo vonimit të kryerjes së agjërimit të mbartur (kaza) pas hyrjes së Ramazanit të ardhshëm. A mund të na sqaroni në lidhje me këtë?

 Përgjigjja: KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Llojet e kefarateve (shlyerjeve) në lëmin e sheriatit (ligjit islam) janë të shumta, por në këtë trajtesë do shpjegojmë kefaratin (shlyerjen) e dhunimit të shenjtërisë (pacenueshmërisë) së ditës së Ramazanit (konkretisht prishjen pa arsye të agjërimit të obliguar të ditës së Ramazanit), sipas tre konsideratave në vijim1:

Lexoni më tepër

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Numri i fetvasë: 76 SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Kategoria: AGJËRIMI KAZA DHE KEFARATI-SHLYERJA

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

 Pyetje: SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Muslimani që e ka lënë pa agjëruar me dashje Ramazanin, a e ka për detyrë që ta kompensojë (kryej kaza) agjërimin e pakryer pasi të pendohet? Nëse po, si vepron?

 Përgjigjja: SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimani që e ka lënë pa agjëruar me dashje (pa arsye) muajin e Ramazanit dhe më pas është penduar, i takon njërës prej dy situatave në vijim dhe pikërisht në varësi të çdonjërës prej tyre, vijnë edhe mendimet në vijim të dijetarëve lidhur me kryerjen e agjërimit të mbartur nga personi në fjalë:

Lexoni më tepër

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN Read More »

LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 75 LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria: AGJËRIMI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Cila është dispozita për atë që nuk e agjëron muajin e Ramazanit pa arsye?

 Përgjigjja: LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ndryshe1 nga personi që nuk e fal namazin prej shkujdesjes a dembelizmit dhe që pranon se namazi është detyrim hyjnor, ku një nga mendimet e fuqishme që theksojnë juristët muslimanë është se i këtilli del nga Islami (bën felëshim / e tradhton fenë islame); në rastin e personit që nuk e kryen agjërimin e detyruar të Ramazanit pa arsye sheriatike (ligjore islame), dijetarët kanë theksuar se nuk ka ndonjë argument që të vërtetojë se i këtilli është felëshues.

Lexoni më tepër

LËNIA PA ARSYE E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Numri i fetvasë: 4 AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Kategoria: KUSH VDES ME AGJËRIM TË PASHLYER

AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

 Pyetje: AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Nëse agjëroj disa ditë të Ramazanit me nijetin për të plotësuar agjërimin e një personi që ka vdekur, këto ditë në agjërimin që më përket mua mbeten të paplotësuara. A duhet që unë t’i plotësoj ato kaza (më vonë) pas Ramazanit?

 Përgjigjja: AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimani/a e ka obligim që ta agjërojë për vete muajin e Ramazanit, sepse agjërimi i këtij muaji është farz ajn1 (detyrim personal) për të. Nuk lejohet kurrsesi agjërimi i Ramazanit ose disa prej ditëve të tij me nijetin2 për të plotësuar agjërimin e Ramazanit që i ka mbetur pa agjëruar një personi që ka vdekur, por çdo agjërues i Ramazanit duhet të bëjë nijetin që ta agjërojë Ramazanin për veten e tij?

Lexoni më tepër

AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN Read More »

↓
Scroll to Top