JETA E VËRTETË

HYRJE NË SUBJEKTIN E MARTESËS

RRETH MARTESËS MUSLIMAN-E KRISHTERË

Numri i fetvasë: 350 RRETH MARTESËS MUSLIMAN-E KRISHTERË

Kategoria: MARTESA ME JOMUSLIMANËT

 RRETH MARTESËS MUSLIMAN-E KRISHTERË

 Pyetje: RRETH MARTESËS MUSLIMAN-E KRISHTERË

Përse muslimanit i lejohet të martohet me një grua të krishterë apo hebreje dhe nga ana tjetër gruas muslimane nuk i lejohet që të të martohet me një person të krishterë ose hebre?

 Përgjigjja: RRETH MARTESËS MUSLIMAN-E KRISHTERË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar, në literaturat e dijetarëve muslimanë përmendet sa vijon1:

Së pari: Parësore është martesa e muslimanit me muslimanen e devotshme

Lexoni më tepër

RRETH MARTESËS MUSLIMAN-E KRISHTERË Read More »

MARTESA MUSLIMANE-I KRISHTER-PSE JO

Numri i fetvasë: 349 MARTESA MUSLIMANE-I KRISHTER-PSE JO

Kategoria: MARTESA ME JOMUSLIMANËT

MARTESA MUSLIMANE-I KRISHTER-PSE JO

 Pyetje: MARTESA MUSLIMANE-I KRISHTER-PSE JO

Përse nuk i lejohet gruas muslimane që të martohet me një burrë që i takon ithtarëve të Librit1 (hebre ose të krishterë)?

 Përgjigjja: MARTESA MUSLIMANE-I KRISHTER-PSE JO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Arsyetimet bazë të përmendura nga juristët muslimanë lidhur me urtësinë e ndalimit të martesës së muslimanes me jomuslimanin, janë si vijon6:

Së pari: Mohimi rrënjësor i besimit të bashkëshortes e pamundëson jetesën e denjë me të

Lexoni më tepër

MARTESA MUSLIMANE-I KRISHTER-PSE JO Read More »

KURORËZIMI MUSLIMANE-I KRISHTERË

Numri i fetvasë: 347 KURORËZIMI MUSLIMANE-I KRISHTERË

Kategoria: MARTESA ME JOMUSLIMANËT

 KURORËZIMI MUSLIMANE-I KRISHTERË

 Pyetje: KURORËZIMI MUSLIMANE-I KRISHTERË

Jam një shqiptar i krishterë që dua një vajzë të besimit musliman. Doja mendimin tuaj lidhur me çështjen nëse është e mundur një martesë mes meje dhe asaj, teksa unë besoj tek vetja dhe tek ai person në çdo gjë, gjithçka mes nesh e vlerësojmë pozitivisht dhe kemi një mirëkuptim të madh.

 Përgjigjja: KURORËZIMI MUSLIMANE-I KRISHTERË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pyetja e parashtruar ka të bëjë me çështjen juridike islame të njohur si “dispozita e martesës së muslimanes me jomuslimanin (i krishterë apo i një besimi tjetër qoftë ai)”, lidhur me të cilën thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

KURORËZIMI MUSLIMANE-I KRISHTERË Read More »

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: A lejohet shkuarja në plazh për burrat dhe për gratë?

Problematika e shkuarjes në plazh, nuk qëndron tek shfrytëzimi i detit dhe rërës së tij, por qëndron tek lakuriqësia që dominon në ato vende, apo thënë me terminologjinë islame “zbulimi i auretit (vendit të turpshëm)”.

Lexoni më tepër

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM Read More »

MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

Numri i fetvasë: 193 MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

Kategoria: MARTESA ME JOMUSLIMANËT

MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

 Pyetje: MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

A është e pëlqyeshme që një musliman të martohet me një vajzë të krishterë dhe nëse po a ka të drejtë bashkëshortja e krishterë edhe pas martesës që ta praktikojë besimin e vet? Po në lidhje me raportet fetare të prindit musliman me fëmijët që do lindin prej tij dhe bashkëshortes së tij të krishterë, çfarë duhet të kihet parasysh?

 Përgjigjja: MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN Read More »

MARTESA MUSLIMANO-KRISHTERE

Numri i fetvasë: 18 MARTESA MUSLIMANO-KRISHTERE

Kategoria: MARTESA ME JOMUSLIMANËT

 MARTESA MUSLIMANO-KRISHTERE

 Pyetje: MARTESA MUSLIMANO-KRISHTERE

A lejohet martesa midis muslimanëve dhe të krishterëve?

 Përgjigjja: MARTESA MUSLIMANO-KRISHTERE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Martesa midis muslimanëve dhe të krishterëve ka dy trajta:

Trajta e parë: Martesa e mashkullit musliman me femrën e krishterë:

Martesa e muslimanit me femrën e krishterë (dhe atë hebreje/çifute) lejohet, por normalisht që kjo dispozitë vjen në kuadrin e lejimit dhe jo të veprës më parësore.

Gjithsesi ky lejim kushtëzohet me të qenët e femrës së krishterë:

Lexoni më tepër

MARTESA MUSLIMANO-KRISHTERE Read More »

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Numri i fetvasë: 14 A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Kategoria:  BESIMI NË KADER-PARACAKTIMIN HYJNOR

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

 Pyetje: A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

A është e shkruar se me cilin person (partner) do ta kalojmë jetën?

 Përgjigjja: A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu i ka shkruar, përcaktuar dhe vendosur caktimet, vlerat dhe porcionet lidhur me çdo gjë, qysh 50 000 vjet para se të krijoheshin qielli edhe toka. Muslimani krahas besimit në kada dhe kader1 është urdhëruar që kur të bëj një gjë, të kryej shkaqet përkatëse më të mira të mundshme. Po kështu duhet ditur se dijetarët kanë thënë se:

Lexoni më tepër

A ËSHTË MARTESA E SHKRUAR Read More »

NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Numri i fetvasë: 13 NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Kategoria:  FEJESA-PREMTIMI PËR MARTESË

NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Pyetje: NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Kam shumë kërkesa për fejesë, por asnjëra nuk realizohet, kam frikë mos më kanë bërë ndonjë gjë. Çfarë të bëj?

Përgjigjja: NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në fakt problematika në fjalë është një problematikë që më së shumti ka shkaqet e saj shoqërore por ka raste kur ajo është edhe për shkak të magjisë.

Gjithsesi besimtari i përkushtuar ndaj Allahut të Lartësuar, i beson pa asnjë mëdyshje premtimit hyjnor:

Lexoni më tepër

NUK PO FEJOHET EDHE PSE KA KËRKESA Read More »

↓
Scroll to Top