JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 373 PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Kategoria: KURIMI I MAGJISË

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

 Pyetje: PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Si duhet të veprojmë kur gjejmë një magji? A mund ta prishim vetë atë apo duhet t’ia dorëzojmë patjetër një personi kompetent?

 Përgjigjja: PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Së pari: Prishja e magjisë 1 / 5; hyrje, ajetet kryesore për prishjen e magjisë, si të veprojmë me magjinë.

Prishja e magjisë – pjesa 1; hyrje, ajetet kryesore për prishjen e magjisë, si vepron personi nëse i bie në dorë një magji, si ta prishim vetë një magji…

Lexoni më tepër

PRISHJA E MAGJISË-NJOHURI BAZË Read More »

REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

Numri i fetvasë: 322 REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

Kategoria: YSHTJET-NUSKAT-HAJMALITË

REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

 Pyetje: REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

A është e saktë se rukja e mëposhtme i përcaktohet shejkh Ibn Xhibrinit dhe a është në rregull që unë ta bëj atë vet në shtëpi? Pikërisht në lidhje me këtë çështje në një portal islam ka ardhur: Dijetari Ibn Xhibrin (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të marr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër (magji) dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të marr enë me ujë dhe le të lexojë ai vet:

 Përgjigjja: REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT

Lexoni më tepër

REALITETI I RUKJES SË IBN XHIBRINIT Read More »

RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Numri i fetvasë: 315 RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Kategoria: YSHTJET-NUSKAT-HAJMALITË

 RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

 Pyetje: RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Kam afër një familje muslimane që janë fillestarë në faljen e namazit. Falet djali dhe e jëma, ndërsa vajza kish pas qenë falur por e ka lënë pasi e ka parë dikush duke u falur. Unë mendova t’i këndoj suren El-Fatiha, 5 ajetet e para te sures El-Bekare, Ajetin Kursij, Suren El-Kafirun, El-Ihlas, El-Felek dhe En-Nas. Këto sure a mjaftojnë dhe si është më e mira që t’i këndoj, 3, 5 apo 7 herë?

 Përgjigjja: RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

RUKJA-NGA KUSH-PËR KË-KUR-SA HERË BËHET Read More »

KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

Numri i fetvasë: 102 KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

 KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

 Pyetje: KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

A mund të na tregoni se çfarë duhet të bëjmë në rast se goditemi (prekemi) prej mësyshit, smirës apo xhindeve të lig?

 Përgjigjja: KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nëse personi preket nga mësyshi, smira apo xhindet, shërimi i tij vjen, me lejen e Allahut të Madhëruar, nëse zbatohen me kujdes porositë e mëposhtme1:

1. Mbështetja e plotë tek Allahu i Madhëruar me besimin e palëkundur se Ai do e sjellë shërimin;

Lexoni më tepër

KURIMI I MËSYSHIT E PREKJES NGA XHINDET Read More »

DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Numri i fetvasë: 101 DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

 Pyetje: DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Cila ëshët dispozita për mësyshmarrësin dhe smirëziun? Cilat janë disa nga shenjat më të spikatura që vërtetojnë se personi është goditur prej mësyshit?

 Përgjigjja: DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita për mësyshmarrësin dhe smirëziun

Legjislacioni islam i ka konsideruar haram (të paligjshme / të ndaluara) mësyshmarrjen dhe smirën e qëllimtë.

Nuk ka dyshim se personi që e ka për zakon t’i marrë njerëzit mësysh dhe që e ushtron këtë zakon të tijin me dashje dhe kërcënueshëm, konsiderohet mëkatar dhe duhet të mbahet larg njerëzve. Qeveria duhet ta burgosë ose izolojë atë në shtëpinë e tij dhe i tilli duhet të dëmshpërblejë dëmin që ka bërë përmes mësyshit të tij.

Lexoni më tepër

DISPOZITA DHE SHENJAT E MËSYSHMARRJES Read More »

ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Numri i fetvasë: 100 ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

 Pyetje: ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Çfarë duhet të veprojmë për të trajtuar një person që është marrë mësysh, kur dihet se kush është mësyshmarrësi ose ka dyshime të forta që vërtetojnë se pikërisht personi i dyshuar është ai që e ka marrë të lënduarin mësysh?

 Përgjigjja: ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në rastin kur konstatohet se një person është marrë mësysh, duhet që mësyshmarrësit (qoftë kur dihet me siguri se ai është mësyshmarrësi, qoftë kur posedohen dyshime të forta se ai është mësyshmarrës), t’i kërkohet që të veprojë si në format në vijim:

Lexoni më tepër

ÇFARË BËN PERSONI QË MERR DIKË MËSYSH Read More »

MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Numri i fetvasë: 99 MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

 Pyetje: MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Cilat janë masat parandaluese që merren për të fituar mbrojtjen hyjnore prej prekjes apo dëmtimit prej mësyshit?

 Përgjigjja: MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Tekstet hyjnore islame kanë theksuar një sërë masash parandaluese për të mos u prekur nga mësyshi, ku ndoshta më kryesoret janë udhëzimet hyjnore në vijim:

Së pari: Prej masave më të mira parandaluese islame nga mësyshi, është që kur të na pëlqejë një send apo një person, ta shoqërojmë këtë dhe çdo mirësi tjetër të Allahut: me falënderim të vazhdueshëm me fjalë e vepra, me prezantimin në zemër të faktit se këto mirësi janë tërësisht prej Allahut1 dhe me formulën lutëse për bekim: “TEBAAREK ALL-LLAAH / E bekoftë Allahu!; ose ALL-LLAAHUM-ME BEERIK LEHU/ Bekoje o Allah!”; kjo formulë bazohet në transmetime autentike profetike2, ku përmendet sesi Profeti (Paqja qoftë mbi të!) këshillonte që për t’u mbrojtur prej mësyshit të thuhet për gjënë që pëlqehet “TEBAAREK ALL-LLAAH/E bekoftë Allahu!; ose ALL-LLAAHUM-ME BEERIK LEHU/Bekoje o Allah!”

Lexoni më tepër

MASAT PËR PARANDALIMIN E MËSYSHIT Read More »

REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

Numri i fetvasë: 98 REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

 Pyetje: REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

A mund të na sqaroni në lidhje me të vërtetën e mësyshit dhe llojet e tij?

 Përgjigjja: REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Profeti Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Syri [mësyshi/dëmi i fuqishëm që shkakton ai] është një realitet [që ndodh në të vërtetë dhe lë pasoja tek uni dhe malli i njeriut]. Nëse diçka do t’i paraprinte kaderit [pra dëmi i mësyshit dhe çdo gjë tjetër ndodhin pashmangshmërisht sipas paracaktimit hyjnor dhe nuk mund të dalin jashtë tij], ai do të qe mësyshi [pra theksohet vërtetësia e dëmit të fuqishëm të tij]; nëse u kërkohet që të laheni [për shkak se keni marrë mësysh dikë], duhet të laheni1; në hadith vjen përmendja e faktit se mësyshi si çdo gjë tjetër ndodh vetëm sipas paracaktimit hyjnor, si kundërpërgjigje ndaj arabëve që pretendonin se syri dëmton vetvetiu.

Lexoni më tepër

REALITETI I MËSYSHIT DHE LLOJET E TIJ Read More »

DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Numri i fetvasë: 97 DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

 Pyetje: DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Si mund të bëhet dallimi mes prekjes së njeriut prej mësyshit dhe prekjes së tij prej smirës?

 Përgjigjja: DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Sqarimi i ndryshimeve kryesore mes mësyshit dhe smirës

Dijetarët muslimanë kanë theksuar këto ndryshime kryesore mes mësyshit dhe smirës:

Ndryshimi i parë: Mësyshmarrësi mund ta lëndojë (dëmtojë) njeriun duke dëshiruar prishjen e mirësisë së tij, por mundet që ta lëndojë atë edhe pa e dëshiruar këtë të fundit, si në rastin kur mësyshmarrësi merr mësysh katandinë dhe fëmijët e tij; ndërsa smirëziu e lëndon (dëmton) njeriun nisur nga dëshira e tij e përflakur për prishjen ose mosrealizmin e mirësisë së personit që smiron; realiteti se smirëziu e kontrollon dhe komandon smirën e tij, duket qartë në faktin sesi ai nuk i smiron ndonjëherë pasurinë dhe fëmijët e tij.

Lexoni më tepër

DALLIMI MES MËSYSHIT DHE SMIRËS Read More »

SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Numri i fetvasë: 96 SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Kategoria: ȞASEDI-SMIRA DHE ÂJNI-MËSYSHI

SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

 Pyetje: SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Si ndodh prekja e njeriut nga mësyshi dhe smira?

 Përgjigjja: SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Marrja mësysh (në arabisht “EL-ÂJN”) është një e vërtetë që bazohet në argumente të fuqishme autentike islame.

Së pari: Kuptimi i mësyshit

Mësyshi mendohet si ndikim dëmtues material apo psikologjik i njeriut, mbi frymorin (njeriun apo një gjallesë tjetër) ose mbi një send, falë forcave dhe realiteteve të fshehta të natyrës humane që e ushtrojnë këtë ndikim.

Lexoni më tepër

SI NDODH PREKJA NGA MËSYSHI DHE SMIRA Read More »

↓
Scroll to Top