JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

GJAHU

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 280 DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: MIRËSITË E DITËVE-MUAJVE-KOHËVE

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

 Pyetje: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Cilat janë dispozitat kryesore në lidhje me muajt e shenjtë?

 Përgjigjja: DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat kryesore të muajve të shenjtë janë1:

a. Dispozita e madhërimit të muajve të shenjtë2

Muajt e shenjtë kanë qenë të madhëruar në ligjin hyjnor të ndjekur nga Ibrahimi dhe (djali i tij) Ismaili (Paqja qoftë mbi të dy!) dhe madhërimi i tyre vazhdoi në gjeneratat pasardhëse të tyre, ashtu që arabët i madhëronin këto muaj dhe e ndalonin luftën në to. Me ardhjen e fesë islame, do të miratohej në vijimësi madhërimi i këtyre muajve dhe të tillë kanë mbetur ato në Islam, ndaj muslimani lipset t’i afrohet Allahut të Lartësuar duke bërë në këto muaj sa të mundet agjërim vullnetar dhe vepra të tjera të mira të ligjëruara, si dhe duke u larguar nga çfarë ka ndaluar Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

DISPOZITA TË MUAJVE TË SHENJTË Read More »

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Numri i fetvasë: 46 GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E GJUETISË

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

 Pyetje: GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

A lejohet gjuetia për zbavitje ose për t’u ushtruar dhe bërë qitje?

 Përgjigjja: GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Si rregull gjuetia e kafshëve të lejuara që jetojnë në tokë në gjendje të egër, është e lejuar dhe përjashtim nga ky rregull bëjnë vetëm rastet në vijim:

a. kur personi që është në gjendjen rituale të haxhit apo umres;

b. kur gjahu (pëllumbat, lepujt etj.) gjendet në Haremin1 e Mekës apo Medinës;

Lexoni më tepër

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE Read More »

GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Numri i fetvasë: 45 GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Kategoria: DISPOZITAT E GJUETISË

GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

 Pyetje: GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Thënia kuranore ku përmendet se Allahu e ka ndaluar gjuajtjen e peshqeve ditën e shtunë, a vlen edhe për kohën tonë, apo ajo ka qenë vetëm për gjeneratat e kaluara?

 Përgjigjja: GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në pyetjen tuaj bëhet fjalë për thënien kuranore në vijim: “Pyeti ata [hebrenjtë] për qytetin që gjendej në bregdet dhe për çfarë i gjeti banorët e tij kur thyen urdhëresën e Sabatit (së shtunës)! Atë ditë u vinin peshqit me shumicë, ndërsa ditëve tjera që nuk i kremtonin, nuk u vinin. Kështu, Ne i vumë në provë, sepse bënin punë të mbrapshta.1

Lexoni më tepër

GJUETIA E PESHKUT NË DITËN E SHTUNË Read More »

↓
Scroll to Top