BAZAT DHE KUSHTET E GJUETISË

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Numri i fetvasë: 46 GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E GJUETISË

GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

 Pyetje: GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

A lejohet gjuetia për zbavitje ose për t’u ushtruar dhe bërë qitje?

 Përgjigjja: GJUETIA PËR USHTRIM APO ZBAVITJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Si rregull gjuetia e kafshëve të lejuara që jetojnë në tokë në gjendje të egër, është e lejuar dhe përjashtim nga ky rregull bëjnë vetëm rastet në vijim:

a. kur personi që është në gjendjen rituale të haxhit apo umres;

b. kur gjahu (pëllumbat, lepujt etj.) gjendet në Haremin1 e Mekës apo Medinës;

Lexoni më tepër