JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NDRIÇIME NGA TRADITA PROFETIKE

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Numri i fetvasë: 333 TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Kategoria: NDRIÇIME NGA TRADITA PROFETIKE

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

 Pyetje: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Cili është kuptimi i Sunetit (Traditës Profetike) dhe cila është rëndësia studimore në lidhje me të? Si realizohet vërtetimi i autenticitetit / origjinalitetit dhe anës kuptimore të Sunetit dhe cili është dallimi kyç mes Kuranit dhe Sunetit në lidhje me këto aspekte?

 Përgjigjja: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se Kurani dhe Suneti (Tradita Profetike) gëzojnë të njëjtën pozitë sa i përket qenies së tyre burime kryesore kategorike të sheriatit (ligjit islam); pra Shpallja Hyjnore Islame që iu zbrit të Dërguarit të Allahut / Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!) përbëhet prej dy pjesësh: Kuranit fisnik dhe Sunetit / Traditës Profetike të Dëlirë.

Lexoni më tepër

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI Read More »

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Numri i fetvasë: 291 EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

 Pyetje: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Cilat janë disa nga vlerat kryesore të thënies “EL-ȞAUǨALEH: LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH” dhe kur thuhet ajo?

 Përgjigjja: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Thënia LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH / Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut ”, njihet ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH” dhe në lidhje me vlerat kryesore të kësaj thënie dhe se kur thuhet ajo, dijetarët muslimanë përmendin sa vijon:

Lexoni më tepër

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET Read More »

LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Numri i fetvasë: 290 LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Kategoria: HADITHE PROFETIKE ME SHPJEGIM

 LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

 Pyetje: LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Cili është kuptimi i thënies profetikeLAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”?

 Përgjigjja: LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me kuptimin e thënies LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”, të njohur ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH”, thuhet1:

“LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”, ka kuptimin: “Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut2”; pra lëvizja (shndërrimi / ndryshimi nga një gjendje në një tjetër) dhe forca (fuqia / mundësia) e nevojitur për të, është një çështje e pamundur për krijesën dhe vetëm Allahu e bën atë të mundur.

Lexoni më tepër

LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU Read More »

↓
Scroll to Top