JETA E VËRTETË

HADITHE PROFETIKE ME SHPJEGIM

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Numri i fetvasë: 333 TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Kategoria: NDRIÇIME NGA TRADITA PROFETIKE

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

 Pyetje: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Cili është kuptimi i Sunetit (Traditës Profetike) dhe cila është rëndësia studimore në lidhje me të? Si realizohet vërtetimi i autenticitetit / origjinalitetit dhe anës kuptimore të Sunetit dhe cili është dallimi kyç mes Kuranit dhe Sunetit në lidhje me këto aspekte?

 Përgjigjja: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se Kurani dhe Suneti (Tradita Profetike) gëzojnë të njëjtën pozitë sa i përket qenies së tyre burime kryesore kategorike të sheriatit (ligjit islam); pra Shpallja Hyjnore Islame që iu zbrit të Dërguarit të Allahut / Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!) përbëhet prej dy pjesësh: Kuranit fisnik dhe Sunetit / Traditës Profetike të Dëlirë.

Lexoni më tepër

LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Numri i fetvasë: 290 LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Kategoria: HADITHE PROFETIKE ME SHPJEGIM

 LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

 Pyetje: LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Cili është kuptimi i thënies profetikeLAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”?

 Përgjigjja: LËVIZJEN-FORCËN I MUNDËSON ALLAHU

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me kuptimin e thënies LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”, të njohur ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH”, thuhet1:

“LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH”, ka kuptimin: “Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut2”; pra lëvizja (shndërrimi / ndryshimi nga një gjendje në një tjetër) dhe forca (fuqia / mundësia) e nevojitur për të, është një çështje e pamundur për krijesën dhe vetëm Allahu e bën atë të mundur.

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top