JETA E VËRTETË

NDALESAT GJATË PAPASTËRTISË RITUALE

PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

Numri i fetvasë: 47 PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

 Pyetje: PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

A lejohet t’i prekim librat e komentimit të Kuranit pa gusël a pa abdes? E kam fjalën në rend të parë për librin “Kurani i madhërishëm, kuptimet e tij në gjuhën shqipe”, i cili ka brenda të gjithë tekstin origjinal në arabisht të Kuranit.

 Përgjigjja: PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në mendimin e dijetarëve muslimanë, nuk lejohet që të përdoret termi “Kurani shqip”, me kuptimin e përkthimit të fjalëpërfjalshëm në gjuhën shqipe (apo gjuhë tjetër) të tekstit origjinal në arabisht të Kuranit; pasi e tillë gjë përbën tjetërsim / falsifikim të Kuranit – Allahu na ruajtë! Në fakt në këtë rast duhet thënë “Përkthimi në gjuhën shqipe i kuptimeve të Kuranit”, që është një çështje jo vetëm e lejueshme por edhe detyrë sheriatike (ligjore islame), sepse Kurani zbriti për gjithë njerëzimin dhe përkthimi i kuptimeve të tij u mundëson njerëzve të depërtojnë tek Kurani dhe ta kuptojnë atë.

Lexoni më tepër

PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

Numri i fetvasë: 21 PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

 Pyetje: PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

A duhet të jemi të pastër kur ta prekim Kuranin?

 Përgjigjja: PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht lipset të dihet, se Kuran quhet vetëm teksti origjinal në arabisht i Kuranit i njohur me emërtimin Mus’haf1.

Në lidhje me raportin e abdesit dhe guslit me prekjen e Kuranit, duhet të kemi parasysh sa vijon:

Së pari: Ndalohet (është haram2) prekja e Kuranit pa gusël3 a pa abdes4:

Pa gusël: Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit, se xhunubit5 nuk i lejohet prekja direkte e Kuranit pa izolues/ndarës që ndan mes lëkurës së dorës dhe Kuranit (pra pa e kapur apo mbajtur Kuranin përmes një sendi të pastër që është i shkëputur prej tij, si këllëfi a qesja e Kuranit që është veçan tij, një copë pëlhure, dorezat e duarve, mëngët apo ngjashëm).

Lexoni më tepër

LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

Numri i fetvasë: 20 LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

 Pyetje: LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

A duhet të jemi të pastër kur lexojmë Kuran?

 Përgjigjja: LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

I papastër quhet personi në gjendjen e papastërtisë rituale, e cila i takon dy klasifikimeve:

Klasifikimi i parë: Gjendja e papastërtisë së madhe rituale, ku hyn personi që e ka detyrim guslin1.

Klasifikimi i dytë: Gjendja e papastërtisë së vogël rituale, ku hyn personi që e ka detyrim abdesin2.

Lexoni më tepër

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Numri i fetvasë: 19 DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

 Pyetje: DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

A duhet të jemi me abdes dhe gusël kur bëjmë dhikrin e mëngjesit apo të mbrëmjes?

 Përgjigjja: DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me raportin e abdesit1 dhe guslit2 me dhikrin3 në përgjithësi, përfshirë edhe atë të mëngjesit dhe mbrëmjes, duhet të kemi paraysh sa vijon:

Së pari: Për dhikrin që nuk përmban Kuran, nuk është kusht as abdesi dhe as gusli:

Kur në dhikrin që bëhet nuk ka ajete4 kuranore, nuk është problem që personi të jetë pa abdes ose pa gusël.

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top