JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NDALESAT GJATË PAPASTËRTISË RITUALE

PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

Numri i fetvasë: 47 PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

 Pyetje: PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

A lejohet t’i prekim librat e komentimit të Kuranit pa gusël a pa abdes? E kam fjalën në rend të parë për librin “Kurani i madhërishëm, kuptimet e tij në gjuhën shqipe”, i cili ka brenda të gjithë tekstin origjinal në arabisht të Kuranit.

 Përgjigjja: PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në mendimin e dijetarëve muslimanë, nuk lejohet që të përdoret termi “Kurani shqip”, me kuptimin e përkthimit të fjalëpërfjalshëm në gjuhën shqipe (apo gjuhë tjetër) të tekstit origjinal në arabisht të Kuranit; pasi e tillë gjë përbën tjetërsim / falsifikim të Kuranit – Allahu na ruajtë! Në fakt në këtë rast duhet thënë “Përkthimi në gjuhën shqipe i kuptimeve të Kuranit”, që është një çështje jo vetëm e lejueshme por edhe detyrë sheriatike (ligjore islame), sepse Kurani zbriti për gjithë njerëzimin dhe përkthimi i kuptimeve të tij u mundëson njerëzve të depërtojnë tek Kurani dhe ta kuptojnë atë.

Lexoni më tepër

PREKJA E KURANIT SHQIP NGA I PAPASTRI Read More »

PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

Numri i fetvasë: 21 PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

 Pyetje: PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

A duhet të jemi të pastër kur ta prekim Kuranin?

 Përgjigjja: PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht lipset të dihet, se Kuran quhet vetëm teksti origjinal në arabisht i Kuranit i njohur me emërtimin Mus’haf1.

Në lidhje me raportin e abdesit dhe guslit me prekjen e Kuranit, duhet të kemi parasysh sa vijon:

Së pari: Ndalohet (është haram2) prekja e Kuranit pa gusël3 a pa abdes4:

Pa gusël: Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit, se xhunubit5 nuk i lejohet prekja direkte e Kuranit pa izolues/ndarës që ndan mes lëkurës së dorës dhe Kuranit (pra pa e kapur apo mbajtur Kuranin përmes një sendi të pastër që është i shkëputur prej tij, si këllëfi a qesja e Kuranit që është veçan tij, një copë pëlhure, dorezat e duarve, mëngët apo ngjashëm).

Lexoni më tepër

PREKJA E KURANIT NGA I PAPASTRI Read More »

LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

Numri i fetvasë: 20 LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

 Pyetje: LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

A duhet të jemi të pastër kur lexojmë Kuran?

 Përgjigjja: LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

I papastër quhet personi në gjendjen e papastërtisë rituale, e cila i takon dy klasifikimeve:

Klasifikimi i parë: Gjendja e papastërtisë së madhe rituale, ku hyn personi që e ka detyrim guslin1.

Klasifikimi i dytë: Gjendja e papastërtisë së vogël rituale, ku hyn personi që e ka detyrim abdesin2.

Lexoni më tepër

LEXIMI-DËGJIMI I KURANIT NGA I PAPASTRI Read More »

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Numri i fetvasë: 19 DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

 Pyetje: DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

A duhet të jemi me abdes dhe gusël kur bëjmë dhikrin e mëngjesit apo të mbrëmjes?

 Përgjigjja: DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me raportin e abdesit1 dhe guslit2 me dhikrin3 në përgjithësi, përfshirë edhe atë të mëngjesit dhe mbrëmjes, duhet të kemi paraysh sa vijon:

Së pari: Për dhikrin që nuk përmban Kuran, nuk është kusht as abdesi dhe as gusli:

Kur në dhikrin që bëhet nuk ka ajete4 kuranore, nuk është problem që personi të jetë pa abdes ose pa gusël.

Lexoni më tepër

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL Read More »

↓
Scroll to Top