JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA E NAMAZIT DHE LËNËSIT TË TIJ

DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Numri i fetvasë: 198 DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT DHE LËNËSIT TË TIJ

 DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

 Pyetje: DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Nëse një person e pranon se falja e namazit është një detyrim dhe urdhër hyjnor bazë i fesë islame, por nuk falet nga dembelizmi, a rrezikon ai që të dalë nga Islami (të bëjë felëshim)?

 Përgjigjja: DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se, personi që nuk falet dhe e mohon faktin që namazi është detyrim dhe urdhër hyjnor, del nga Islami.1

Lexoni më tepër

DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ Read More »

AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Numri i fetvasë: 74 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E AGJËRIMIT

 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

 Pyetje: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

A pranohet agjërimi i atij personi që nuk fal namaz?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me agjëruesin që pohon se namazi është detyrim hyjnor, por nuk e fal namazin nga dembelizmi, juristët muslimanë kanë mendimet kryesore1 në vijim:

Mendimi i parë: Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi, maliki dhe shafi’i), janë të mendimit se personi që pohon se namazi është detyrim (obligim) hyjnor dhe nuk e fal atë nga dembelizmi, nuk bie në felëshim (nuk shpallet renegat / tradhtar i fesë islame) dhe rrjedhimisht nuk i asgjësohen veprat e tij. Sipas këtij mendimi, agjërimi i këtij personi është i saktë (i vlefshëm) dhe i shpërblyeshëm.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN Read More »

↓
Scroll to Top