DISPOZITA E NAMAZIT DHE LËNËSIT TË TIJ

DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Numri i fetvasë: 198 DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT DHE LËNËSIT TË TIJ

 DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

 Pyetje: DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Nëse një person e pranon se falja e namazit është një detyrim dhe urdhër hyjnor bazë i fesë islame, por nuk falet nga dembelizmi, a rrezikon ai që të dalë nga Islami (të bëjë felëshim)?

 Përgjigjja: DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se, personi që nuk falet dhe e mohon faktin që namazi është detyrim dhe urdhër hyjnor, del nga Islami.1

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Numri i fetvasë: 74 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E AGJËRIMIT

 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

 Pyetje: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

A pranohet agjërimi i atij personi që nuk fal namaz?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se, personi që nuk falet dhe e mohon faktin që namazi është detyrim (obligim) hyjnor, del nga Islami (bën felëshim).

Ndërsa për agjëruesin që pohon se namazi është detyrim hyjnor, por nuk e fal namazin nga dembelizmi, juristët muslimanë kanë mendimet kryesore1 në vijim:

Lexoni më tepër