JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PAAFTËSIA E PARESHTUR DHE AGJËRIMI

SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Numri i fetvasë: 68 SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Kategoria: PAAFTËSIA E PARESHTUR DHE AGJËRIMI

SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

 Pyetje: SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Sa është kompensimi që duhet të jap për çdo ditë të paagjëruar personi që e ka të pamundur që të agjërojë (për një arsye të përhershme penguese nga agjërimi) dhe kur nxirret ky kompensim? A duhet që ky kompensim të jetë patjetër ushqim apo lejohet që ai të jepet edhe në të holla?

 Përgjigjja: SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi) janë të mendimit se i obliguari me agjërim, i cili e ka të pamundur të agjërojë (gjatë gjithë vitit) për shkak të një arsyeje të përhershme penguese, si pleqëria e thyer apo sëmundja kronike (e përhershme) që pengon nga agjërimi, i këtilli e ka obligim të japë fidje (shpagojë) për çdo ditë të paagjëruar.1

Lexoni më tepër

SI SHPAGON I PAMUNDURI PËR TË AGJËRUAR Read More »

KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 2 KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Kategoria: KUSH NUK E KA OBLIGIM AGJËRIMIN

KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

 Pyetje: KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Kush janë ata persona për të cilët nuk është i detyrueshëm agjërimi i Ramazanit?

 Përgjigjja: KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kjo pyetje ka nevojë për një shtjellim të gjatë, por në mënyrë të përmbledhur mundet që përgjigjja rreth saj të jepet sipas gjendjeve të mëposhtme1:

1. Besimi: 

Jomuslimani nuk gëzon të drejtën që të agjërojë, por nëse bëhet musliman në Ramazan, atëherë ai e agjëron Ramazanin vetëm nga dita që është bërë mysliman e në vijim.

Lexoni më tepër

KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN Read More »

↓
Scroll to Top