JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MJETET E ARGËTIMIT

ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Numri i fetvasë: 289 ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

 Pyetje: ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Cilat janë disa nga argumentet kryesore të ndalimit të boksit profesionist?

 Përgjigjja: ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Boksimi profesionist nuk ka dyshim se është çështje të cilën nuk e miraton as feja dhe as logjika, bazuar në argumentet vijuese1:

Argumenti i parë: Përbën rënien në vërejtjen hyjnore të qëllimit të fytyrës

Dijetarët theksojnë se lejohet që njeriu të goditet në qafë, duke lozur apo bërë shaka, nëse goditet lehtë aq sa të mos dëmtohet, kurse goditja në fytyrë (qoftë edhe lehtë) është e ndaluar, bazuar në thëniet profetike: “Nëse dikush nga ju ndeshet (godet), le ta shmangë fytyrën (e atij që godet)!”2 dhe: “Godisni [gjuani kur të zbatoni masat penale] dhe ruajeni [mos e godisni] fytyrën!”3, që (transmetimi i fundit) mbështetet nga transmetimi profetik ku vjen se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka parë një burrë që ka qëlluar me pëllëmbë robin e tij djalosh, me ç’rast Profeti (Paqja qoftë mbi të!) i ka thënë këtij burri: “A nuk e di se surrati [fytyra / koka] është e respektueshme?!”4

Lexoni më tepër

ARGUMENTE TË NDALIMIT TË BOKSIT Read More »

USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 288 USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

 USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

 Pyetje: USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Cila është dispozita e ushtrimit të sportit të boksit? Po dispozita e shikimit të ndeshjeve të boksit?- sidomos nisur nga fakti se shumë legjenda të boksimit në të shkuarën dhe të tashmen kanë elementë të përkushtimit islam, prandaj gjejmë numër të konisderueshëm faqesh interneti dhe individë muslimanë në rrjet, që t’i publikojnë dhe pëlqejnë këta boksierë.

 Përgjigjja: USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

USHTRIMI-SHIKIMI I BOKSIT-DISPOZITA Read More »

SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 287 SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

 Pyetje: SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Cila është vlera e sporteve të ndryshme dhe cila është dispozita e mësimit dhe ushtrimit të tyre?

 Përgjigjja: SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e sporteve të dobishme në këndvështrimin e juristëve muslimanë, thuhet sa vijon1:

Së pari: Mirësia e mësimit-ushtrimit të sporteve të dobishme

Forca fizike është mirësi prej Allahut që ia jep kujt të dojë prej krijesave të Tij dhe ia ndalon kujt të dojë. Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka mësuar se muslimani i fortë (në fizikun dhe besimin e tij), është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se muslimani i dobët2. Ushtrimi i sporteve të lejuara është i dobishëm për muslimanin, sepse ia forcon fizikun dhe ruan shëndetin, teksa dihet se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) e ka lavdëruar mbarëvajtjen e shëndetit më shumë se atë të pasurisë, duke thënë: “Shëndeti, për atë që është i devotshëm, është më mirë se të qenët i pasur.”3 Gjithashtu marrja me sporte të dobishme, ka ndikim të fortë në mirëvajtjen e çështjeve jetësore të muslimanit, e aftëson atë në kryerjen e adhurimeve dhe i afirmon gjithnjë e më mirë përpjekjet e tij në Rrugën e Allahut.

Lexoni më tepër

SPORTET E DOBISHME-DISPOZITA Read More »

DISPOZITA E LOJËS SË SHAHUT

Numri i fetvasë: 273 DISPOZITA E LOJËS SË SHAHUT

Kategoria: ARGËTIMI DHE LOJËRAT

 DISPOZITA E LOJËS SË SHAHUT

 Pyetje: DISPOZITA E LOJËS SË SHAHUT

A lejohet loja e shahut dhe nëse po cilat janë kriteret (normat / rregullat ligjore islame) që duhen pasur parasysh?

 Përgjigjja: DISPOZITA E LOJËS SË SHAHUT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket pyetjes së bërë, dijetarët cekin se loja e shahut i takon tre rasteve2:

Rasti i parë: Kur përmes lojës së shahut luhet bixhoz.

Nëse loja e shahut bëhet përkundrejt një shpërblimi, ajo i takon njërës prej tre formave në vijim (shoqëruar me dispozitën përkatëse)3:

Lexoni më tepër

DISPOZITA E LOJËS SË SHAHUT Read More »

FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Numri i fetvasë: 58 FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Kategoria: PIKTURA DHE KINEMATOGRAFIA

FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

 Pyetje: FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Në youtube ka shumë filma të përkthyer në gjuhën shqipe, me tematika fetare, për pejgamberë të ndryshëm. A është e lejuar t‘i shikojmë këto filma?

 Përgjigjja: FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Interpretimi i fizionomive apo personazheve të Profetëve (Paqja qoftë mbi të gjithë!) në filma dhe seriale televizivë, është mëkat i madh dhe konsiderohet në vetvete cenim i pozitës së tyre, pasi pozita e tyre qëndron më lartë sesa të jetë e mundur të ripordhohet fizionomia e tyre dhe për më tepër fytyra dhe sjellja e tyre, pasi merita, dëlirja dhe kompletimi i tyre është i painterpretueshëm. Kjo vlen si për Profetin Muhamed ashtu edhe për të gjithë Profetët e Allahut të Madhëruar (Paqja qoftë mbi të gjithë!), pasi të gjithë ata i përkasin pozitës unike të profetëve të dërguar me ligje dhe shpallje hyjnore.

Lexoni më tepër

FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT Read More »

↓
Scroll to Top