FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Numri i fetvasë: 58 FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Kategoria: PIKTURA DHE KINEMATOGRAFIA

FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

 Pyetje: FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Në youtube ka shumë filma të përkthyer në gjuhën shqipe, me tematika fetare, për pejgamberë të ndryshëm. A është e lejuar t‘i shikojmë këto filma?

 Përgjigjja: FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Interpretimi i fizionomive apo personazheve të Profetëve (Paqja qoftë mbi të gjithë!) në filma dhe seriale televizivë, është mëkat i madh dhe konsiderohet në vetvete cenim i pozitës së tyre, pasi pozita e tyre qëndron më lartë sesa të jetë e mundur të ripordhohet fizionomia e tyre dhe për më tepër fytyra dhe sjellja e tyre, pasi merita, dëlirja dhe kompletimi i tyre është i painterpretueshëm. Kjo vlen si për Profetin Muhamed ashtu edhe për të gjithë Profetët e Allahut të Madhëruar (Paqja qoftë mbi të gjithë!), pasi të gjithë ata i përkasin pozitës unike të profetëve të dërguar me ligje dhe shpallje hyjnore.

Lexoni më tepër

FILMAT KU INTERPRETOHEN PROFETËT Read More »