JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

BETIMET

KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Numri i fetvasë: 241 KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Kategoria: BAZAT DHE KLASIFIKIMET E BETIMIT

 KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

 Pyetje: KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Nëna jonë, me qëllim që të na frenojë na betohet shpesh: “Pash Zotin bëje (ose mos e bëj) këtë!”,- dhe ne shpesh s’e zbatojmë atë që na thotë. Ajo vazhdon kështu prej vitesh dhe madje betohet edhe për gjërat më të rëndomta, të cilat për fat të keq shumica e tyre nuk zbatohen prej nesh. A është ky betim i paqëllimtë,- sepse ajo betohet në fakt pa u menduar,- dhe si duhet vepruar në këtë rast?

Përgjigjja: KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KUR MERRET PARASYSH BETIMI NË ZOT Read More »

BETIMI NË DIÇ TJETËR VEÇ ALLAHUT

Numri i fetvasë: 240 BETIMI NË DIÇ TJETËR VEÇ ALLAHUT

Kategoria: BETIMI-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 BETIMI NË DIÇ TJETËR VEÇ ALLAHUT

 Pyetje: BETIMI NË DIÇ TJETËR VEÇ ALLAHUT

Nëna ime më betohet shpesh që të mos e bëj apo bëj diçka, duke më thënë: “Për kokën e babit (për kokën time, vëllait etj.) mos e bëj këtë!” Cila është dispozita për të tilla betime dhe si shlyhen ato?

Përgjigjja: BETIMI NË DIÇ TJETËR VEÇ ALLAHUT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i betimit1

a. Kuptimi gjuhësor i betimit

Në gjuhën arabe fjala betim është përdorur me kuptimin e: fuqisë dhe aftësisë, dorës së djathtë, betimit e besës, premtimit dhe besëlidhjes.

Lexoni më tepër

BETIMI NË DIÇ TJETËR VEÇ ALLAHUT Read More »

BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Numri i fetvasë: 221 BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

 BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

 Pyetje: BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Dihet fakti se betimi për tjetërgjë/kënd veç Allahut është i ndaluar, por cili është shpjegimi për faktin sesi Allahu betohet në Kuran për shumë gjëra, si betimi i Tij për (me): diellin, hënën, natën, agimin etj.?

 Përgjigjja: BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Arsyeja e ndalimit të betimit për (me) tjetërgjë/kënd veç Allahut qëndron në faktin se betimi nënkupton madhërimin e kujt/çfarë bëhet betimi për të dhe madhërimi në thelb është i veçantë për Allahun e Lartësuar.

Lexoni më tepër

BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ Read More »

SHLYERJA E THYERJES SË BETIMIT NË ZOT

Numri i fetvasë: 196 SHLYERJA E THYERJES SË BETIMIT NË ZOT

Kategoria: BETIMI-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 SHLYERJA E THYERJES SË BETIMIT NË ZOT

 Pyetje: SHLYERJA E THYERJES SË BETIMIT NË ZOT

Nëse muslimani/a e thyen betimin në Zot, a duhet të agjërojë direkt (shpejtë) apo mjafton që të agjërohet më vonë, kurdo që personi të ketë mundësi?

 Përgjigjja: SHLYERJA E THYERJES SË BETIMIT NË ZOT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimani/a betohet (bën be) vetëm në Allahun e Madhëruar, pasi betimi në diç a dikë tjetër veç Tij, përbën mëkatin e madh të shirkut (idhujtarisë / politeizmit) të vogël1, që nuk e nxjerr personin nga Islami por gjithsesi përbën një justifikim a mjet për rënien në shirkun (politeizmin) e madh2  (bërjen shok Allahut). Kurse në rastin kur me këtë betim synohet madhërimi i krijesës siç madhërohet Allahu, kemi të bëjmë me rënie në shirkun (politeizmin) e madh, Allahu na ruajtë!3

Lexoni më tepër

SHLYERJA E THYERJES SË BETIMIT NË ZOT Read More »

↓
Scroll to Top