NGA LINDJA DERI TE SHPALLJA

DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Numri i fetvasë: 296 DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Kategoria: SIJRA-JETËSHKRIMI PROFETIK

 DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

 Pyetje: DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Kemi dëgjuar shumë mendime lidhur me faktin se cila është data e lindjes së profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) dhe sa ishte mosha e tij dhe data kur i zbriti Shpallja hyjnore dhe kur emigroi në Medine. Ku qëndron arsyeja e mendimeve të ndryshme lidhur me këto të dhëna të rëndësishme të historisë profetike dhe cilat janë mendimet më të fuqishme mbi to?

 Përgjigjja: DITËLINDJA-DATA HISTORIKE PROFETIKE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Numri i fetvasë: 5 AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

 Pyetje: AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

A mund të agjërohet në ditën e lindjes së profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!)?

 Përgjigjja: AGJËRIMI NË DITËLINDJEN E PROFETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket ditëlindjes së Profetit (Paqja qoftë mbi të!), ajo që nënkuptohet është dita në të cilën ai (Paqja qoftë mbi të!) ka lindur dhe kjo ditë në origjinë, sipas haditheve të sakta të ardhura nga Profeti (Paqja qoftë mbi të!), i ka takuar që të ketë qenë ditë e hënë (në arabisht “JEUMU EL-ITHNEJN”). Gjithashtu një nga shkaqet që ka cekur Profeti (Paqja qoftë mbi të!) për agjërimin e kësaj dite, është pikërisht fakti se kjo është dita kur ai është lindur.

Lexoni më tepër