EMRAT DHE VEÇORITË E KURANIT

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Numri i fetvasë: 333 TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Kategoria: NDRIÇIME NGA TRADITA PROFETIKE

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

 Pyetje: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Cili është kuptimi i Sunetit (Traditës Profetike) dhe cila është rëndësia studimore në lidhje me të? Si realizohet vërtetimi i autenticitetit / origjinalitetit dhe anës kuptimore të Sunetit dhe cili është dallimi kyç mes Kuranit dhe Sunetit në lidhje me këto aspekte?

 Përgjigjja: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se Kurani dhe Suneti (Tradita Profetike) gëzojnë të njëjtën pozitë sa i përket qenies së tyre burime kryesore kategorike të sheriatit (ligjit islam); pra Shpallja Hyjnore Islame që iu zbrit të Dërguarit të Allahut / Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!) përbëhet prej dy pjesësh: Kuranit fisnik dhe Sunetit / Traditës Profetike të Dëlirë.

Lexoni më tepër

A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

Numri i fetvasë: 327 A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

Kategoria: EMRAT DHE VEÇORITË E KURANIT

 A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

 Pyetje: A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

A ka në Kuranin fisnik të folur apo fjalë të huaja, respektivisht joarabe?

 Përgjigjja: A KA KURANI TË FOLUR-FJALË JOARABE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Fjalët me prejardhje të huaj të arabizuara konsiderohen fjalë arabisht1

Gjuha e Kuranit fisnik është arabishtja e qartë, pra gjuha e folur nga arabët. Ndërkaq, fjalët me origjinë joarabe që gjenden në Kuran, i përkasin kapitullit të shkëmbimit të gjuhëve (që spikatet në arabisht para zbritjes së Kuranit). Këto fjalë me origjinë joarabe, që dikur i përkisnin një gjuhe tjetër, me kohë do arabizoheshin e shndërroheshin në lëndë të gjuhës së arabëve. Ndër gjuhologët arabë, dukuria e arabizimit që ka ngjarë ndër fjalë të arabishtes është e ditur, ku me arabizim nuk nënkuptohet huazimi i fjalëve të huaja (siç është huazuar arabishtja nga gjuhë të tjera), por me arabizim synohet trajtëzimi i fjalës së huaj duke u adoptuar / vendosur në balancën e fjalëve arabe.

Lexoni më tepër