JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

LIKUJDIMI I PASURISË SË PALIGJSHME

KUR NUK MBAHET MEND BORXH(I)DHËNËSI

Numri i fetvasë: 392 KUR NUK MBAHET MEND BORXH(I)DHËNËSI

Kategoria: LIKUJDIMI I PASURISË SË PALIGJSHME

KUR NUK MBAHET MEND BORXH(I)DHËNËSI

 Pyetje: KUR NUK MBAHET MEND BORXH(I)DHËNËSI

Kur kam qenë  në moshën 15 apo 16 vjeçare (nuk më kujtohet mirë), bleva diçka tek një burrë. Ai më tha që produkti kushtonte 200 lekë por unë kisha 100 lekë. “E mirë“,- më tha ai, “po ashtu silli nesër“; por që nuk e la si diçka të hapur apo të mbyllur. Pas kësaj kanë kaluar disa vite dhe tani që kemi filluar dhe 5 kohët e namazit – El-Hamdu liLaah (Falënderuar qoftë Allahu!). Nuk di si të veproj, pasi edhe fytyra e këtij njeriu nuk më kujtohet mirë, por edhe ndoshta nuk e di a do ta gjej dot, pasi kan kaluar gati 7-8 vite.

Lexoni më tepër

KUR NUK MBAHET MEND BORXH(I)DHËNËSI Read More »

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Numri i fetvasë: 284 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Kategoria: KUR BËHET OBLIGIM-DETYRIM ZEKATI

 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

 Pyetje: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Cilat janë kushtet bazë (të përgjithshme) të kapitalit (pasurisë / mallit) për të cilin duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit)?

 Përgjigjja: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kushtet e përgjithshme të kapitalit apo pasurisë për të cilën duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit) janë si vijon1:

Së pari: Pronësia e plotë e pasurisë zekatore

a. Kjo pasuri të jetë në pronësinë e plotë të pronarit të saj2

Lexoni më tepër

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË Read More »

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Numri i fetvasë: 85 MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

 Pyetje: MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Duke qenë se paratë tona nuk mund t’i mbajmë në shtëpi për arsye sigurie, i kemi dërguar ato në një bankë greke me interes 0%. Cila është dispozita për mbajtjen e parave në bankat kamatore? Po në rrethana si këto që ju përmenda më sipër?

 Përgjigjja: MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kamata është një nga mëkatet më madhore në Islam dhe kjo dispozitë mbi kamatën mbështetet në tekstet hyjnore të Kuranit dhe Sunetit (Traditës Profetike), si dhe mbështet edhe në konsensusin e dijetarëve muslimanë.

Lexoni më tepër

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE Read More »

↓
Scroll to Top