JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

FALJA E NAMAZIT TË TË VDEKURIT

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Numri i fetvasë: 385 FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Kategoria: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

 Pyetje: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Cilët janë argumentet e faljes së namazit të xhenazes në mungesë (prej së largu); a lejohet apo jo? Përveç rastit të Nexhashiut, a ka ndonjë argument tjetër?

 Përgjigjja: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mendime të ndryshme nëse lejohet ose jo të falet namazi i xhenazes së një të vdekuri musliman kur trupi i këtij të vdekuri nuk është i pranishëm por është larg, si vijon:

Lexoni më tepër

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT Read More »

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Numri i fetvasë: 316 URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Kategoria: DISPOZITA E PËRSHKRIMI-NAMAZI I XHENAZES

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

 Pyetje: URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Pse falet namazi i xhenazes dhe cila është vlera që përfitohet nga ky namaz?

 Përgjigjja: URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Parimisht duhet ditur se muslimani/a lipset të udhëhiqet nga urdhëresat dhe dispozitat hyjnore dhe t’u dorëzohet atyre edhe nëse nuk arrin ta mësojë urtësinë e tyre, pasi jo për çdo urdhëresë sheriatike (ligjore islame) mund të shpjegohet aryseja dhe të kapet urtësia e saj nga mendjet njerëzore, si dhe sepse disa herë ndodh që arsyetimet e bëra në këtë kontekst të pësojnë kusure (mangësi) që konkluzionin e nxjerrë e bëjnë objekt debatesh; kështu që qëndrimi parësor që duhet të mbajë muslimani është arsyetimi i dispozitave ligjore islame me rregullin “Është kështu pse kështu ka vendosur ligji hyjnor”1.

Lexoni më tepër

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES Read More »

↓
Scroll to Top