JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA TË NAMAZIT NË GRUP-XHEMAT

KUR KONSIDEROHET XHAMIA E AFËRT

Numri i fetvasë: 362 KUR KONSIDEROHET XHAMIA E AFËRT

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT NË GRUP-XHEMAT

KUR KONSIDEROHET XHAMIA E AFËRT

 Pyetje: KUR KONSIDEROHET XHAMIA E AFËRT

A konsiderohet afër për të shkuar për t’u falur në të, xhamia që gjendet rreth 2.5 km larg shtëpisë së personit?

 Përgjigjja: KUR KONSIDEROHET XHAMIA E AFËRT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozita e faljes së namazit farz me xhemat në xhami (për burrat), bazohet në faktin nëse xhamia gjendet në një distancë të afërt me dëgjuesin e ezanit, të atillë që ezani i kësaj xhamie të mund të dëgjohet kur bëhet në gjendje normale (pa erë, zhurma dhe ngjashëm prej penguesve të dëgjimit) dhe me një zë të ngritur si normalisht prej muezinit (pa përdorimin e altoparlantëve / zmadhuesve të zërit)1.

Lexoni më tepër

KUR KONSIDEROHET XHAMIA E AFËRT Read More »

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Numri i fetvasë: 146 DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

 Pyetje: DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

A është e drejtë që femra muslimane ta falë namazin e teravisë në shtëpi, meqë nuk ka mundësi të shkojë në xhami? Po për burrat, a është më mirë falja e teravive në shtëpi, apo në xhami?

 Përgjigjja: DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari është me vend të dimë se namazi i teravisë është sunet i fortë1, si për burrat ashtu edhe për gratë.

Muslimanit/es që fal në vazhdimësi namazin e teravisë (namazin e natës në Ramazan), duke besuar në Allah, duke synuar fitimin e kënaqësisë së Tij, duke qenë i sigurtë se ky namaz afron tek Allahu dhe duke pritur shpërblimin hyjnor të premtuar për të, i falen gjynahet e vogla të mëparshme.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI Read More »

MË MIRË FALJA E GRUAS NË SHTËPI A XHAMI

Numri i fetvasë: 29 MË MIRË FALJA E GRUAS NË SHTËPI A XHAMI

Kategoria: DISPOZITA TË NAMAZIT NË GRUP-XHEMAT

MË MIRË FALJA E GRUAS NË SHTËPI A XHAMI

 Pyetje: MË MIRË FALJA E GRUAS NË SHTËPI A XHAMI

A marr shpërblim, nëse e fal xhumanë apo namazin me xhemat në xhami, sepse kam dëgjuar se më e mira është që gruaja të falet në shtëpi?

 Përgjigjja: MË MIRË FALJA E GRUAS NË SHTËPI A XHAMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se gruaja nuk e ka detyrim faljen e xhumasë (të premtes) apo namazit në grup (xhemat) në xhami, porse asaj i lejohet një gjë e tillë, nëse i përmbahet rregullave të daljes, ku ndër më kryesorët janë:

Lexoni më tepër

MË MIRË FALJA E GRUAS NË SHTËPI A XHAMI Read More »

GRUAJA E LIDHUR NGUSHTË ME XHAMINË

Numri i fetvasë: 28 GRUAJA E LIDHUR NGUSHTË ME XHAMINË

Kategoria: DISPOZITA TË NAMAZIT NË GRUP-XHEMAT

GRUAJA E LIDHUR NGUSHTË ME XHAMINË

 Pyetje: GRUAJA E LIDHUR NGUSHTË ME XHAMINË

Nëse gruaja muslimane është shumë e lidhur me xhaminë dhe shkon shpesh në xhami që të falet dhe marr pjesë në ligjëratat dhe kurset fetare, a futet ajo në kategorinë e një personi zemra e të cilit është e lidhur me xhaminë?

 Përgjigjja: GRUAJA E LIDHUR NGUSHTË ME XHAMINË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Gruas që i përmbahet kritereve sheriatike (normave ligjore islame) përkatëse, i lejohet shkuarja në xhami dhe nëse ajo falet me xhematin e xhamisë, e përfiton shpërblimin e faljes në grup/xhemat (që është 27 fish më shumë se namazi i falur individualisht).

Lexoni më tepër

GRUAJA E LIDHUR NGUSHTË ME XHAMINË Read More »

↓
Scroll to Top