JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NIJETI-TELBIJA-IȞRAMI NË UMRA

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Numri i fetvasë: 442 IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

yetje: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth namazit që falet para ihramit (para bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit), a është ky një namaz i veçantë për ihramin dhe mbi njohuritë kryesore rreth telbije-s?

 Përgjigjja: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar se cilat janë sunetet (veprimet e pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit / umres), ku në lidhje me ihramin (qëllimin për nisjen e ritualit) pasi të falet një namaz /  a ka ihrami një namaz të veçantë për të dhe telbije-n (thënien: “LEB-BEJKELL-LLAAHUM-ME …”); janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2 Read More »

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Numri i fetvasë: 441 IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

yetje: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth guslit, veshjes specifike për meshkujt dhe parfumimit, në kuadrin e suneteve (veprimeve të pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit ose umres)?

 Përgjigjja: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar se cilat janë sunetet (veprimet e pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit / umres), ku në lidhje me guslin (larjen rituale të gjithë trupit), me hyrjen e mashkullit në ihram (nisjen e ritualit) shoqëruar me veshjen e izarit (copë si peshqir a ngjashëm që vishet nga brezi e poshtë) dhe ridau-t (copë si pelerinë), dhe në lidhje me parfumimin; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1 Read More »

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 440 IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

yetje: IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Cili është përkufizimi i ihramit si pjesë e ritualit që duhet të bëjë personi që kryen haxhin / umren dhe cila është dispozita dhe urtësia e ihramit?

 Përgjigjja: IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar përkufizimin e ihramit (qëllimit për nisjen e ritualit), dispozitën dhe urtësinë e tij, si vijon:

Lexoni më tepër

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES Read More »

↓
Scroll to Top