JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI

Numri i fetvasë: 339 ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI

Kategoria: KOMPENSIMET FINANCIARE

1 995 shfletues/klikues ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI


 Pyetje: ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI


Cila është dispozita për rastin kur një person dëmton pasurinë e tjetërkujt dhe a ndryshon ky gjykim nëse prishja ka qenë me ose pa dashje?


 Përgjigjja: ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!Lexoni më tepër

Zhdëmtimi (pagesa e dëmshpërblimit / kompensimit të dëmit) është një akt legjitim (në përputhje me ligjin islam) që i takon të dëmtuarit bazuar në tekstet autentike hyjnore referente, si vijon3:

Së pari: Ajete kuranore argumentuese të normës hyjnore të zhdëmtimit

Pra, kushdo që ju sulmon, edhe ju keni të drejtë ta sulmoni atë, ashtu siç ju sulmoi ju!4;

Nëse ndëshkoni, ndëshkoni aq sa jeni ndëshkuar, por, nëse duroni, kjo është më e mira (rrugë) për të durueshmit5;Lexoni më tepër

Dijetarët muslimanë interpretues të Kuranit janë shprehur se thëniet kuranore në fjalë dhe të tjera në kontekst, legjitimojnë obligimin e garantimit (zhdëmtimit) të dëmit të bërë.

Së dyti: Transmetime profetike argumentuese të normës hyjnore të zhdëmtimit

Transmetimi profetik: “Mos dëmto veten dhe mos dëmto të tjerët!”7; në këtë rregull juridik islam (të ardhur në këtë transmetim profetik) bëhet i ditur fakti se çdo dëm që muslimani tërheq nga vetja apo ia bën tjetërkujt, konsiderohet haram (mëkat i ndëshkueshëm) dhe se dëmi që i bëhet tjetrit duhet të kompensohet duke ia kthyer të drejtën e cenuar.Lexoni më tepër

– Bazuar në këto argumente (dhe të tjera veç tyre të ardhura në këtë kontekst), juristët muslimanë kanë argumentuar se ligji islam ka vendosur norma të kompletuara për mbarëvajtjen, mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të njerëzve, nga dëmet dhe padrejtësitë e mundshme. Prej këtyre normave janë edhe rregullat juridike islame: “Neglizhimi dhe lënia mangët ose pas dore e të drejtave të njerëzve, duhet të garantohet me ligj”, “Dëmi duhet të zhdëmtohet”, “Dëmi nuk zhdëmtohet me dëm” etj.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI

ZHDËMTIMI-LEGJITIMITETI E ARGUMENTIMI

 1. Pronë e respektueshme: Çdo pronë që ka vlerë në vetvete (qoftë prej parave apo kapitaleve të tjera) dhe që lejohet nga ligji hyjnor, qoftë ajo e muslimanëve apo e jomuslimanëve që nuk janë në gjendje lufte me muslimanët / shih: islamport.
 2. Shih: islamqa.
 3. Shih: islamweb.
 4. El-Bekare: 194.
 5. En-Nahl: 126.
 6. Esh-Shuuraa: 40.
 7. Ahmedi 21714 dhe Sunen Ibn Maxhe 2340; Ahmedi, El-Hakimu dhe Albani kanë thënë se hadithi është sahih / i vërtetë, teksa Ibn Es-Salahu ka thënë se ai është i mirë / i besueshëm.
 8. Shih: Ahmedi 25155, Ebu Daudi 3568 dhe Et-Tirmidhi 1259; Albani – në Sahihu El-Xhami’a 3912 thotë se hadithi është sahih / i vërtetë; shih: islamqa dhe dorar.
 9. Shih: Ebu Daudi 3569; Albani – në Mishkatu El-Masabih 2880 – ka thënë se ky hadith është sahih / i vërtetë; shih: dorar.
 10. Shih: islamqa.
 11. Shih: El-Kesani, Bedai’u Es-Sana’iu, v. 7, f. 165 dhe (për shpjegimin brenda kllapave katrore shih) Ibn El-Kajim, I’alemu El-Mu’aki’in, v. 2, f. 20.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top