JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM

Numri i fetvasë: 379 RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM

Kategoria: KUSHTET E VLEFSHMËRISË SË XHUMASË

1 082 shfletues/klikues RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM


 Pyetje: RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM


A bën që i njëjti imam t’i falë dy namazet e të njëjtës xhuma (ta rifalë namazin e ditës së premte), nëse ka edhe disa hoxhallarë apo persona të tjerë prezent që mund ta falin xhumanë?


 Përgjigjja: RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje, në mënyrë të përmbledhur, thuhet sa vijon1:

Së pari: Falja e farzit pas imamit që po fal nafile

‏Siç dihet nëse personi e ka falur një herë farzin (qoftë i vetëm, qoftë me xhemat) dhe pastaj e përsërit atë (qoftë edhe duke gabuar dhe bërë sërish nijetin e farzit), namazi i parë nuk prishet, porse është ky namaz i parë ai që i konsiderohet personit falje e farzit dhe shlyerje e këtij të fundit; teksa namazi i përsëritur i konsiderohet nafile (dhe si rregull përsëritja bëhet vetëm në situata të caktuara, siç do të ceket më poshtë)2.Lexoni më tepër

‏Në krahun tjetër, siç dihet medhhebi hanefi (dhe shumica e juristëve muslimanë) nuk e lejon faljen e farzit pas imamit që po fal nafile, kurse medhhebi shafi’i e lejon këtë bazuar në transmetimin e saktë ku vjen se Muadhi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) jacinë [dhe kjo, siç shprehen juristët mbështetës muslimanë, vlen për çdo namaz farz] e falte pas Profetit (Paqja qoftë mbi të!) dhe pastaj kthehej e falej imam me xhematin e tij. (El-Bukhari 5755 dhe Muslimi 465.) Ky mendim është më i fuqishmi, edhe pse më parësor dhe më mirë është mendimi që imam të dalë dikush që po fal farzin, për të shmangur futjen e xhematit në mospërputhjen e mendimeve të juristëve muslimanë (më konkretisht për të shmangur rënien në mendimin e shumicës së juristëve muslimanë, që thonë se namazi i farzit pas kujt po fal nafile nuk vlen).

‏Së dyti: Prania e imamllarëve të tjerë kur imami përsërit xhumanë (hutben apo namazin)Lexoni më tepër

‏Pikërisht në këtë kontekst vlen të theksohet se lejuesit e përsëritjes së hutbes apo namazit të së njëjtës xhumaje në të njëjtën xhami dhe nga i njëjti imam, e lejojnë këtë gjë kur ajo bëhet nga nevoja; kurse nëse përsëritja e xhumasë nuk është e nevojshme ose kur është i pranishëm një imam tjetër, në këtë rast nuk këshillohet (pra është mekruh / e papëlqyeshme) që xhumaja të përsëritet nga i njëjti imam, pasi si rregull “përsëritja e farzit pa arsye sheriatike (juridike islame) nuk lejohet”.Lexoni më tepër

Konkluzioni: Bazuar në sa më sipër, lejohet që xhumaja të rifalet në të njëjtën xhami dhe nga dikush (një imam) që e ka falur atë më parë (dhe kjo vlen edhe për mbajtjen e hutbes) vetëm në rastet e nevojës, si dhe kur faljen e kësaj xhumaje nuk mund ta kryej dikush që nuk e ka falur atë më parë; në të kundërt, sipas mendimit më të fuqishëm, një gjë e tillë nuk është e këshillueshme (pra është e papëlqyeshme).

Allahu e di më mirë. RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM

RIFALJA E XHUMASË NGA I NJËJTI IMAM

Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top