JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE DHE POLITIKE

RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Numri i fetvasë: 313 RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Kategoria: MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE DHE POLITIKE

RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

 Pyetje: RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Cili është mendimi i juristëve muslimanë lidhur me raportet e paqes / sigurisë mes shteteve apo individëve muslimanë dhe atyre jomuslimanë?

 Përgjigjja: RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Jursiti i njohur musliman bashkëkohor Bin Bajjah1 thekson se shtetet muslimane dhe muslimanët janë në raporte paqësore dhe marrëveshje sigurie me shumicën dërrmuese të shteteve joislame bashkëkohore, pasi këto të fundit i takojnë në fakt kategorisë “Daru Kufrin El-Muaahade (shtet joislam në marrëveshje sigurie)” ose “Daru El-Hudne / Es-Sulh (shtet joislam në marrëveshje paqeje)”, bazuar në marrëveshjet ndërkombëtare që muslimanët kanë bërë me jomuslimanët përmes paktit (marrëveshjes së sigurisë) të OKB-së (Organizatës së Kombeve të Bashkuara).

Lexoni më tepër

RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN Read More »

VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 312 VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Kategoria: DISPOZITA TERRITORIALE

 VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

 Pyetje: VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Nëse në një shtet apo vend jetojnë shumicë muslimane ose një numër i konsideruar muslimanësh, a quhet ai shtet / vend islam? Cilat janë klasifikimet kryesore të shteteve në këndvështrimin e juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me kuptimin e shtetit islam dhe atij joislam, si dhe klasifikimin e shteteve të ndryshme në këndvështrimin e juristëve muslimanë, thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË Read More »

↓
Scroll to Top