JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PASURITË E HUMBURA

PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Numri i fetvasë: 306 PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

 PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

 Pyetje: PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET

Nëse një thesar i fshehur është i mbyllur me amanet si mund të hapet pa u dëmtuar personi i cili do që ta marrë atë dhe pa u dëmtuar edhe thesari gjatë marrjes? Nëse është një amanet i fortë, i lënë prej shumë vitesh, si mund të thyhet me siguri të plotë pa u dëmtuar? Dua të di se si i bëjnë amanetet (nëse e dini)? Me fjalë të tjera ështe gjetur një thesar i fshehur në shpellë dhe mendohet se është thesar i vjetër i lënë nga turqit, domethënë që nuk e dimë se kush është pronari. Tani puna qëndron se ky thesar nuk mund të merret dot sepse është i lënë me amanet dhe kush hyn brenda (shpellës së thesarit) del i keqtrajtuar/i masakruar. Kush janë këta që e masakrojnë njeriun që hyn brenda shpellës së thesarit; a janë ata xhindet dhe si mund të thyhet amaneti që të hyhet brenda pa u dëmtuar kush hyn dhe pa u dëmtuar thesari?

Lexoni më tepër

PËRVETËSIMI I THESARIT QË E RUAJNË XHINDET Read More »

SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Numri i fetvasë: 295 SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Kategoria: PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

 Pyetje: SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Nëse gjejmë në rrugë ca para dhe nuk e dimë se kujt i kanë rënë, a duhet t’i marrim ato dhe t’i japim sadaka në emër të personit që u kanë rënë (humbur)?

 Përgjigjja: SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nëse muslimani gjen diçka në rrugë (para apo ngjashëm prej sendeve me vlerë) dhe nuk e di e as mund ta hetojë se kujt i ka humbur, në këtë rast duhet vepruar si vijon1:

Rasti i parë: Kur pasuria e humbur (gjetur) ka vlerë të pakonsiderueshme

Lexoni më tepër

SI VEPROHET ME PASURINË E HUMBUR Read More »

PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 294 PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: PASURITË E HUMBURA-PËRKUFIZIMI E DISPOZITA

 PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

 Pyetje: PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi fetar islam për sendet e humbura (të gjetura) me vlerë dhe çfarë duhet të veprojë muslimani me këto sende me vlerë apo pasuri të gjetura?

 Përgjigjja: PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me përkufizimin dhe dispozitat kryesore të pasurisë së humbur (të gjetur) thuhet sa vijon1:

Së pari: Përkufizimi i pasurisë së humbur

Pasuri e humbur konsiderohet çdo pasuri e cila është në trajtën e parave apo stolive (arit, argjendin etj.) dhe sendeve të tjera me vlerë (plaçka, mjete etj.).

Lexoni më tepër

PASURIA E HUMBUR-KUPTIMI-DISPOZITA Read More »

PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Numri i fetvasë: 293 PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

 PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

 Pyetje: PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Cila është arsyeja e lejimit të përvetësimit të thesarit paraislamik dhe si vepron muslimani kur gjen një thesar paraislamik në një shtet islam ose joislam që ka ose jo marrëveshje paqeje me muslimanët?

 Përgjigjja: PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me lejimin e pronësimit të thesarit paraislamik, juristët muslimanë theksojnë sa vijon1:

Së pari: Arsyeja e lejimit të përvetësimit të thesarit paraislamik

Lexoni më tepër

PËRVETËSIMI I THESARIT PARAISLAMIK Read More »

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 292 THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Kategoria: ZEKATI I THESAREVE DHE MINERALEVE

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

 Pyetje: THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

A lejohet përvetësimi i thesareve të nxjerrja (të gjetura) në vendet që u përkasin gjeneratave njerëzore të panjohura apo ngjashëm?

 Përgjigjja: THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe llojet e thesarit

Fjala “thesar” në kontekstin e saj të përgjithshëm i përgjigjet fjalës arabe “EL-KENZU”, që përdoret si për thesarin e groposur nga muslimanët (në epokën islamike apo shtetin islam) ashtu edhe për atë të groposur prej njerëzve të epokës paraislamike (para dërgimit të Profetit Muhamed, Paqja qoftë mbi të1).

Lexoni më tepër

THESARET E GJETURA-NJOHURI BAZË Read More »

↓
Scroll to Top