JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

QËLLIMI-NIJETI

ABDESI-FARZET-OBLIGIMET-SHTYLLAT E TIJ

Numri i fetvasë: 423 ABDESI-FARZET-OBLIGIMET-SHTYLLAT E TIJ

Kategoria: DISPOZITAT E ABDESIT

ABDESI-FARZET-OBLIGIMET-SHTYLLAT E TIJ

yetje: ABDESI-FARZET-OBLIGIMET-SHTYLLAT E TIJ

Cilat janë obligimet e abdesit sipas mendimeve më të fuqishme të juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: ABDESI-FARZET- OBLIGIMET-SHTYLLAT E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me farzet (obligimet) dhe sunetet (veprimet vullnetare) të abdesit thuhet sa vijon:

Shtyllat dhe obligimet e abdesit janë gjashtë (sipas mendimit më të fuqishëm):

Së pari: Larja e fytyrës, ku goja dhe hunda konsiderohen prej saj.

Së dyti: Larja e dy duarve (krahëve, nga maja e gishtave) deri në bërryla.

Lexoni më tepër

ABDESI-FARZET-OBLIGIMET-SHTYLLAT E TIJ Read More »

ABDESI-OBLIGIMET ME OSE PA KONSENSUS

Numri i fetvasë: 422 ABDESI-OBLIGIMET ME OSE PA KONSENSUS

Kategoria: DISPOZITAT E ABDESIT

ABDESI-OBLIGIMET ME OSE PA KONSENSUS

yetje: ABDESI-OBLIGIMET ME OSE PA KONSENSUS

Cilat janë obligimet e abdesit dhe cili është mendimi i juristëve muslimanë në lidhje me to?

 Përgjigjja: ABDESI-OBLIGIMET ME OSE PA KONSENSUS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Obligimet e abdesit për të cilat kanë rënë në ujdi dijetarët muslimanë:

1. Larja e fytyrës, 2. Larja e dy krahëve (nga maja e gishtave) deri tek bërryli, 3. Mes’hi i kokës (fshirja me dorë të lagur e flokëve, në zonën e kokës ku dalin zakonisht flokët dhe 4. Larja e dy këmbëve deri tek nyjet (kyçet) e këmbëve.

Lexoni më tepër

ABDESI-OBLIGIMET ME OSE PA KONSENSUS Read More »

↓
Scroll to Top