DISPOZITA TË TJERA-PËRSHKRIMI I NAMAZIT

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Numri i fetvasë: 147 MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

 Pyetje: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

A është më mirë që gjatë teravive të falen më shumë rekate dhe të lexohet pak Kuran (sure të shkurtra), apo të falen më pak rekate dhe të lexohet më shumë Kuran?

 Përgjigjja: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Leximi i gjatë i Kuranit në pozicionin e qëndrimit në këmbë gjatë namazit, është prej udhëzimit të Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!) dhe sahabëve (shokëve të Profetit, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata!).

Lexoni më tepër