JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

IÂTIKAFI-VENDOSJA NË XHAMI PËR ADHURIM

NATA TEKE E XHUMA E FUNDRAMAZANIT

Numri i fetvasë: 389 NATA TEKE E XHUMA E FUNDRAMAZANIT

Kategoria: NATA E KADRIT DHE DISPOZITAT E SAJ

NATA TEKE E XHUMA E FUNDRAMAZANIT

 Pyetje: NATA TEKE E XHUMA E FUNDRAMAZANIT

Kemi parë në rrjetet sociale informacionin se “nata e xhuma (e premte) që përputhet me një prej netëve teke të dhjetënetëshit të fundit të Ramazanit (pra që bie në njërën prej tyre), ka më shumë mundësi (është më e merituar) që të jetë Nata e Kadrit”. A është i vërtetë ky informacion?

 Përgjigjja: NATA TEKE E XHUMA E FUNDRAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

NATA TEKE E XHUMA E FUNDRAMAZANIT Read More »

ADHURIMI NË 10-TËSHEN E FUNDRAMAZANIT

Numri i fetvasë: 200 ADHURIMI NË 10-TËSHEN E FUNDRAMAZANIT

Kategoria: MIRËSIA E RAMAZANIT DHE NATËS SË KADRIT

 ADHURIMI NË 10-TËSHEN E FUNDRAMAZANIT

 Pyetje: ADHURIMI NË 10-TËSHEN E FUNDRAMAZANIT

Çfarë adhurimesh është e këshillueshme të bëjë muslimani/a gjatë 10-të ditënetëve të fundit të Ramazanit?

 Përgjigjja: ADHURIMI NË 10-TËSHEN E FUNDRAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti yt krijon ç’të dojë dhe zgjedh lirisht…1 e është Ai që i përzgjodhi dhjetë ditënetët e fundit të Ramazanit mes ditënetëve të tjera të këtij muaji dhe i veçoi ato me mirësi shtesë e shpërblim edhe më të madh.

Lexoni më tepër

ADHURIMI NË 10-TËSHEN E FUNDRAMAZANIT Read More »

KUR ËSHTË NATA E KADRIT-ADHURIMI NË TË

Numri i fetvasë: 93 KUR ËSHTË NATA E KADRIT-ADHURIMI NË TË

Kategoria: NATA E KADRIT DHE DISPOZITAT E SAJ

KUR ËSHTË NATA E KADRIT-ADHURIMI NË TË

 Pyetje: KUR ËSHTË NATA E KADRIT-ADHURIMI NË TË

A mund të na tregoni me saktësi se kur është Nata e Kadrit, pasi nuk po arrij të gjej një informacion të saktë për këtë gjë. A duhet të falim namaz nate në Natën e Kadrit? Po në ditën që vjen pas Natës së Kadrit (ditën 27 Ramazan) çfarë adhurimesh bëhen?

 Përgjigjja: KUR ËSHTË NATA E KADRIT-ADHURIMI NË TË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarët muslimanë kanë mendime të ndryshmet në lidhje me faktin se në cilën natë të Ramazanit është Nata e Kadrit, ku mendimi më parësor është, se Nata e Kadrit lëviz (zhvendoset) në dhjetënetëshin e fundit të Ramazanit dhe se mundësia që ajo të jetë në netët tek (21, 23, 25, 27, 29) të këtij dhjetënetëshi është më e madhe se në netët çift (22, 24, 26, 28, 30), teksa mundësia akoma më e madhe është që ajo (Nata e Kadrit) të jetë në natën 27 Ramazan.

Lexoni më tepër

KUR ËSHTË NATA E KADRIT-ADHURIMI NË TË Read More »

ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Numri i fetvasë: 91 ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

 Pyetje: ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Çfarë adhurimesh mund të bëjë femra muslimane lehone ose me menstruacione, gjatë ditënetëve të caktuara të Ramazanit, sidomos atyre të fundit në të cilët gjendet Nata e Kadrit? A mund të lexojë ajo libra që kanë në përmbajtjen e tyre ajete (thënie) kuranore?

 Përgjigjja: ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Femrës muslimane lehone ose me zakone1, i lejohet që t’i veprojë të gjitha adhurimet përveç: namazit, agjërimit, tavafit në Qabe dhe IÂTIKEEF-it (ngujimit për adhurim) në xhami dhe kjo vlen si për ditënetët e Ramazanit, ashtu edhe për kohën jashtë tij.

Lexoni më tepër

ADHURIMI NË RAMAZAN GJATË ZAKONEVE Read More »

↓
Scroll to Top