JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PRIKA QË I JEPET NUSES

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Numri i fetvasë: 205 MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Kategoria: PRIKA QË I JEPET NUSES

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

 Pyetje: MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

A duhet patjetër që mehri (prika) që jepet me rastin e nikahut (martesës) të jetë diçka materiale? Po sikur gruaja ti kërkojë burrit që në vend të mehrit ai të mësojë një sure të caktuar apo tërë Kuranin përmendësh, a e mbulon kjo mehrin?

 Përgjigjja: MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mehri përbën prikën që i jepet nuses, pra një vlerë pasurore që gruaja i kërkon bashkëshortit (të cilën Sheriati ia ka obliguar burrit t’ia falë bashkëshortes) dhe ai e kalon atë në pronësi të gruas, pasi të bihet dakord midis palëve lidhur me këtë vlerë pasurie. Mehri mund të jetë pasuri (flori, para ose kapital), ose mund të jetë shërbim / përfitim që e përmbush bashkëshorti në interes të bashkëshortes së tij, si mësimi asaj Kuran përmendësh, bërja asaj të mundur që ta kryej haxhin etj.

Lexoni më tepër

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE Read More »

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Numri i fetvasë: 194 KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E MARTESËS

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

 Pyetje: KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Cilat janë kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë muslimanët, që martesa e tyre (niqahu) të jetë në përputhje me normat sheriatike (ligjore islame)?

 Përgjigjja: KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përkufizimi i përzgjedhur për familjen në dritën e mësimeve islame është se, “familja është institucioni shoqëror që zhvillohet nga çiftimi i një burri me një grua me akt të rregullt ligjor islam dhe më pas nga bashkimi i familjeve ndërtohet shoqëria”. Kulmet më të rëndësishme të familjes janë: burri, gruaja dhe fëmijët.

Lexoni më tepër

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT Read More »

↓
Scroll to Top