JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

QËNDRIMI I SELEFËVE NDAJ EHLU BEJTIT

EHLU BEJTI-FAMILJARËT E PROFETIT

Numri i fetvasë: 257 EHLU BEJTI-FAMILJARËT E PROFETIT

Kategoria: VIRTYTET-MERITAT E PROFETIT

EHLU BEJTI-FAMILJARËT E PROFETIT

 Pyetje: EHLU BEJTI-FAMILJARËT E PROFETIT

Kush janë Ehlu Bejti (Familjarët e Profetit), cila është pozita e tyre dhe a i quan feja jonë ata të shenjtë, apo ajo që duhet është që ne t’i duam ata dhe t’i ndjekim në veprat e tyre të devotshme, jo t’i shenjtërojmë (hyjnizojmë)?

Përgjigjja: EHLU BEJTI-FAMILJARËT E PROFETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shenjtërimi në kuptimin e madhërimit kategorik, kulminant dhe të kompletuar, i përket vetëm Allahut, pasi vetëm Atij i takojnë në vetvete cilësitë dhe atributet e madhështisë, lartmadhërisë dhe kompletimit.

Lexoni më tepër

EHLU BEJTI-FAMILJARËT E PROFETIT Read More »

SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Numri i fetvasë: 256 SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Kategoria: VIRTYTET-MERITAT E PROFETIT

SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

 Pyetje: SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Feja jonë na mëson ta duam Allahun, të Derguarin e Tij (Paqja qoftë mbi të!) dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij. A e quan feja jonë Muhamedin (Paqja qoftë mbi të!) të shenjtë? Unë e di se ajo që duhet është që ne ta duam dhe ndjekim atë në çfarë ka vepruar dhe jo ta bëjmë të shenjtë (hyjnizojmë)?

Përgjigjja: SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me fjalën “TEǨDIIS / shenjtërim” nënkuptohet “TEǍĎȞIIM-i / madhërimi” dhe zakonisht kur kjo fjalë flitet për krijesat, ajo përdoret për kë/çfarë kalon cakun ligjor (kufirin e lejuar). Porse fjala “TEǨDIIS / shenjtërim” bart edhe kuptimet: dëlirje / pastrim (i të cilësuarit me këtë fjalë) nga të metat / mangësitë dhe të qenët i bekuar.

Lexoni më tepër

SHENJTËRIMI I PROFETËVE-EVLIJAVE Read More »

↓
Scroll to Top